Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

Konzultační hodiny, kontakt

KONZULTAČNÍ HODINY (změny vyhrazeny)

25.7.  11 – 12 Praha

14.8.  13 – 13.45  Praha

22.8.  14 – 15   Praha

 

Funkce

Garant TV v oboru Učitelství pro MŠ a v oboru Předškolní pedagogiky

Odborné zaměření

TV v předškolním a mladším školním věku, Didaktika TV v MŠ a 1.st.ZŠ, Základní motorika, Gymnastika a tance, Cvičení rodičů s dětmi, Psychomotorika

Ostatní

Členka komise SZZk Členka České kinantropologické společnosti Členka Oborové rady doktorandského studia kinantropologie – FTVS Cvičitelka zdravotní TV a TV předškolních dětí 1. třídy Člen týmu Zdravá abeceda Garant projektu Růst a motorická výkonnost předškolních dětí Člen týmu pro ověřování projetu MŠMT Pohyb a výživa na 1. st. ZŠ

www.hana-dvorakova.cz

VÝBĚR PUBLIKACÍ

Dvořáková, H., Engelthalerová, Z. et al. (2016) Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Univerzita Karlova, Karolinum,  272 s. ISBN 978-80-246-3230-8, 978-80-246-3251-3(pdf)

Dvořáková, H. (2016) Didaktické styly v praxi mateřské školy. In: Ludmila Fialová, Libor Flemr, Ladislav Kašpar (Eds.) Využití didaktických stylů v tělovýchovné praxi. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, s. 43 – 48. ISBN 978-80-87647-31-8

Dvořáková, H. Vyučování tělesné výchovy pohledem psychomotoriky a podpory zdraví. (2015) Tělesná kultura, 38 (2), s. 65 – 78. ISSN 1211-6521 (Print) ISSN 1803-8360 (Online)

Sedlak, P., Pařízková, J., Daniš, R., Dvořáková, H. and Vignerová, J. (2015) Secular Changes of Adiposity and Motor Development in Czech Preschool Children: Lifestyle Changes in Fifty-Five Year Retrospective Study. BioMed Research International, Volume 2015, Article ID 823841, 9 pages  http://dx.doi.org/10.1155/2015/823841

Dvořáková, H., Engelthalerová, Z. (2015) Problémy koncepce a realizace pohybových činností v předškolním vzdělávání. In: Ludmila Fialová, Ladislav Kašpar, Kateřina Králová (edits.) Aktuální poznatky ke vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Tělesná výchova a výchova ke zdraví v současné škole. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, s. 37 – 60.

Dvořáková, H., Baboučková – Kopřivová, V. (2014) Růst a motorická výkonnost předškolních dětí v roce 2010 a v generačním posunu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,  84 pp., ISBN 978-80-247-3733-1.

Dvořáková, H. Některé problémy v tělesné výchově v současné české mateřské škole. (2014) In: Monika Miňová (ed.) Teória a prax telesnej výchovy v materskej škole. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove – Pedagogická fakulta, Slovenský výbor Svetovej organizacie pre predškolskú výchovu. s. 33 – 41. ISBN 978-80-555-1168-9, EAN 978055511689

Dvořáková, H. Růst a motorická výkonnost předškolních dětí v české republice. (2014) In: Monika Miňová (ed.) Teória a prax telesnej výchovy v materskej škole. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove – Pedagogická fakulta, Slovenský výbor Svetovej organizacie pre predškolskú výchovu. s.104-112. ISBN 978-80-555-1168-9, EAN 978055511689

Opálková M., Dvořáková H., Augustýn T. 2013 Prevence vadného držení těla u dětí z pohledu fyzioterapeuta. Česká kinantropologie, roč. 17, č. 4, s. 35-49.

Pařízková, J., Dvořáková,H, Baboučková,V. (2012) Development of Morfological and Motor Charakteristics  during Preschool Age. Biom. Hum. et  Anthropol. 29, 1-2, p. 1-6.

Pařízková, J., Sedlák, P., Dvořáková, H., Lisá, L., Bláha, P. 2012 Secular trends of adiposity and motor abilities in preschool children. Journal Obesity & Weight Loss Therapy. Roč. 2, č. 9, s.1-4. ISSN 2165-7904. http:/dx.doi.org/10.4172/2165-7904.1000153

Dvořáková, H. (2012) Školáci v pohybu. Tělesná výchova v praxi.  Praha: Grada, 144 pp., ISBN 978-80-7290-775-5

Dvořáková, H. (2011) Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. 2. doplněné vydání.  Praha: Portál, 152 pp., ISBN 978-80-7367-819-7

Dvořáková, H. (2010) Pohybové činnosti v předškolním vzdělávání v současném kurikulu v České republice. In: Márie Podhájecká, Monika Miňová (Edit) Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy.  Prešov: Prešovská univerzita v Prešove-Pedagogická fakulta, Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, s. 31-44. ISBN 978-80-555-0208-3.

Témata diplomových  a bakalářský prací

Diplomová: dip Bakalářská:bach

dip Aplikace nového testu posturální stabilizace u předškolních dětí
Aplikace nového testu u dětí předškolního věku – základní validizace testu. Opakované posouzení skupiny dětí novým testem posturální stabilizace a případné porovnání s posouzením držení těla zvolenou metodou, nebo se svalovými testy.
dip Intenzita pohybových aktivit v MŠ
Pomocí sportestrů a pozorování zhodnotit intenzitu řízených a spontánních aktivit v mateřské škole.
dip Vyučovací styly v tělesné výchově
Praktické využití vyučovacích stylů v TV. Cílem je zpracovat praktické příklady a pomocí pozorování a měření (chronometráž, sportestry) je zhodnotit.
bach Držení těla předškolních dětí
Zhodnocení držení těla dětí předškolního věku pomocí pohledové metody nebo Mathiasovy metody, jako zjištění stavu ve vybrané lokalitě , nebo ve vztahu k dalším faktorům – lokalitě, podmínkám, programu MŠ.
bach Üroveň základních schopností a dovedností předškolních dětí
Pomocí motorických testů zjistit úroveň vybraných schopností a dovedností předškolních dětí v dané lokalitě a srovnat je s jinými údaji, případně je vztáhnout k dalším faktorům.