Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

Konzultační hodiny, kontakt

(změny vyhrazeny)

od října: čtvrtek 9.45 – 10.45 Praha

po dohodě mailem i jindy
 

 

 

 

 

Funkce

garant oboru

Odborné zaměření

Tělesná výchova a pohybové aktivity nejmenších dětí.

Pohybové aktivity v raném dětství.

Psychomotorika.

Didaktika TV.

Ostatní

Gymnastika, bruslení, tance.

 

VÝBĚR PUBLIKACÍ

Monografie a metodické knihy:

Dvořáková, H., Engelthalerová, Z. et al. (2017) Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Univerzita Karlova, Karolinum,  272 s. ISBN 978-80-246-3230-8, 978-80-246-3251-3(pdf)

 Dvořáková, H., Baboučková, V. (2014) Růst a motorická výkonnost předškolních dětí v roce 2010 a v generačním posunu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,  84 pp.,

ISBN 978-80-7290-775-5

Dvořáková, H. (2012) Školáci v pohybu. Tělesná výchova v praxi.  Praha: Grada, 144 pp.,

ISBN 978-80-247-3733-1

Dvořáková, H. (2011) Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. 2. doplněné vydání.  Praha: Portál, 152 pp., ISBN 978-80-7367-819-7

 Dvořáková,H. (2009) Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. Aktualizované vydání. Praha: RAABE, 149 pp., ISBN 80-86307-27-1.

 Dvořáková, H. (2009) Sportujeme s nejmenšími dětmi. 2. přeprac. vydání. TeMi, 122 pp., ISBN 978-80-87156-26-1

Dvořáková, H. (2001) Sportujeme s nejmenšími dětmi. Praha, Olympia, 128 pp., ISBN: 80-7033-313-8.

 Dvořáková, H. (1998) K některým problémům tělesné výchovy v současné mateřské škole. Praha: Karolinum, 137 pp., ISBN 80-7148-497-7.

Dvořáková, H.: Cvičíme a hrajeme si. Olomouc: Hanex. 101 pp., ISBN 80-85783-07-X

Vybrané články:

 Dvořáková, H. (2014) Některé problémy v tělesné výchově v současné české mateřské škole. In: Monika Miňová (ed.) Teória a prax telesnej výchovy v materskej škole. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove – Pedagogická fakulta, Slovenský výbor Svetovej organizacie pre predškolskú výchovu. s. 33-41.

Dvořáková, H. Růst a motorická výkonnost předškolních dětí v české republice. In: Monika Miňová (ed.) Teória a prax telesnej výchovy v materskej škole. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove – Pedagogická fakulta, Slovenský výbor Svetovej organizacie pre predškolskú výchovu. s.104-112.

Opálková M., Dvořáková H., Augustýn T. 2013 Prevence vadného držení těla u dětí z pohledu fyzioterapeuta. Česká kinantropologie, roč. 17, č. 4, s. 35-49.

Pařízková, J., Dvořáková,H, Baboučková,V. (2012) Development of Morfological and Motor Charakteristics  during Preschool Age. Biom. Hum. et  Anthropol. 29, 1-2, p. 1-6.

Pařízková, J., Sedlák, P., Dvořáková, H., Lisá, L., Bláha, P. 2012 Secular trends of adiposity and motor abilities in preschool children. Journal Obesity & Weight Loss Therapy. Roč. 2, č. 9, s.1-4. ISSN 2165-7904. http:/dx.doi.org/10.4172/2165-7904.1000153

Dvořáková, H. (2010) Pohybové činnosti v předškolním vzdělávání v současném kurikulu v České republice. In: Márie Podhájecká, Monika Miňová (Edit) Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy.  Prešov: Prešovská univerzita v Prešove-Pedagogická fakulta, Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, s. 31-44. ISBN 978-80-555-0208-3.

Dvořáková, H. (2007) Pohybem k porozumění dítěti. In: Kropáčková Jana (ed.) Idea a realita vysokoškolského vzdělání učitelek mateřských škol na Pedagogické fakultě. Sborník odborných příspěvků z celostátní konference s mezinárodní účastí, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, s. 114 – 116.  ISBN  978-80-7290-326-9

Dvořáková, H. (2006) Gesundheitstheorie und ihre Aplikation in der Schule. In: Mužík Vladislav- Janík Tomáš-Wagner Roland (edit):  Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule. Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? VII. Sommerakademie 20.-24. August 2006 Telč. Brno: Masarykova univerzita, Centrum pedagogického výzkumu 2006,  s. 74 – 82. ISBN 80-210-4191-9

Dvořáková, H. a Michalová,Z. (2004) Contribute of psychomotor activities at school to promote children’s learning. In: Psychomotor identity – specifity and diversity. European congress of psychomotricity. Lisabon, 31.4.- 2.5. 2004, abstracts. Associacao Portuguesa De Psicomotricidade, Forum European de Psychomotricidade, 2004, s.37.

Dvořáková, H. a Michalová,Z. (2004) Balanční pomůcky ve školní třídě. In: Suchomel,A. a Volf,M. (edit) Tělesná výchova a sport 2004, Liberec – Euroregion Nisa.. Sborník příspěvků konference.  Mezinárodní vědecká konference 24. – 25. června 2004. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Česká republika, s. 68 – 74. ISBN 80-7083-901-5

Dvořáková, H. (2002). Preschool children´s body posture: The diagnostic quality of field methods and internal  validity of their partial items. In: A child in motion. 2nd. International Science and Expert Symposium. Oktober, 2002, Krjanska gora, Slovenia. University of Ljubljana, Faculty of Education,  pp. 16 – 19.

Dvořáková,H. (2003) Tělesná výchova ve Školním  a třídním vzdělávacím programu předškolního vzdělávání. A 1.13. In: Metodické listy pro předškolní vzdělávání, květen. Praha: RAABE. ISBN 80-86307-03-4

Témata diplomových  a bakalářský prací

Diplomová: dip Bakalářská:bach

dip  Využití vyučovacích stylů ve škole ve vztahu k intenzitě, využití času, názorům dětí apod.
dip  Zjištění intenzity pohybových činností v mateřské škole ve vztahu k podmínkám a aktivitám.
dip  Úroveň motorických schopností  nebo dovedností ve vztahu k odmínkám, případně porovnání klasických a lesních škol.
bach  Zjištění úrově motoriky ve vztahu k podmínkám nebo způsobům řízení.
bach  Využití vyučovacích stylů v praxi.