PaedDr. Irena Svobodová

 

Konzultační hodiny v ZS 2018/19

úterý – 14,15 – 15,10 (kromě 23.10.; 6.11.; 20.11. a 27.11.)

pátek – 11,00 – 11,45 (platí od 9.11.)

Nutno aktuálně sledovat stránky KTV.

 

irena.svobodova@pedf.cuni.cz

221 900 675 Brandýs; 221 900 289 Praha

Funkce

odborný asistent KTV

školitel Instruktora plavání

garant CŽV

Odborné zaměření

Plavecké sporty

Ostatní

Odkaz na splnění požadavků „Instruktor plavání“ – závěr.zkoušky Instruktor plavání

Poznámky:
– Seminární práce je v rozsahu 5 stran (úvodní, 3 strany k tématu zadání, literatura)
– Seminární práce je zasílána elektronicky na adresu:irena.svobodova@pedf.cuni.cz,až poté pokud student bude mít splněny veškeré náležitosti mu bude zapsán zápočet.

—————————————————————–

Plavání – studijní literatura.

1.Bělohlávek, J., Hofer, Z. Organizace a rozhodování plaveckých závodů. 2. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1997. 72 s. ISBN 80-184-373-3.

2.Bělková, T. Didaktika plavecké výuky. Praha: Karolinum, 1994

3.Čechovská, I. Plavání dětí s rodiči. Praha : Grada Publishing, 2007

4.Čechovská, I. – Miler, T. Plavání. Praha : Grada Publishing, 2008

5.Hoch, M. Plavání – teorie a didaktika . Praha : SNP, 1993

6.Hofer, Z.. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum, 2003

7.Hoch, M. Učte děti plavat. Praha: Olympia, 1991

8.Karger, P. – Kaufman, Z. Záchranář-první pomoc. Praha : VZS ČČK 2007

9.Miler, T.a kol. Záchranář – Bezpečnost a záchrana u vody. Praha : VZS ČČK 2007

10.Pravidla plavání a dálkového plavání. Český svaz plaveckých sportů.(aktualizované)

11.Resch,J., Kutner,E. Jak se neutopit. (Učíme se hrou a vesele). Olomouc: Hanex,1995.

12.Counsilman,J.E. Závodní plavání.Praha: Olympia 1974

Témata diplomových  a bakalářských prací

Diplomová: dip

Bakalářská:bach

dip
Porovnání výsledků plavců vysokoškoláků na závodech Vysokoškolské ligy v posledních čtyřech letech.
Cílem práce je porovnávání výsledků VŠ plavecké ligy v jednotlivých ročnících a kolech a to nejen z hlediska dosažených časů, ale i z hlediska vývoje výkonnosti v jednotlivých plaveckých disciplínách, jakož i u jednotlivých závodníků.
dip Srovnání plavecké výuky v České republice a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska
                      Práce si klade za cíl porovnat plaveckou výuku v České republice a ve Spojeném království Velké Británie a Severního                            Irska z hlediska věkového členění výuky, používaných metod, didaktických postupů, rozsahu a dalších hledisek.
bach

Aspekty působící na oblast gramotnosti plavecké výuky

Hlavním cílem práce je zaměření na dispoziční, osobnostní a sociokulturní aspekty žáků. V rámci práce bude sledování těchto aspektů, jaký mají vliv na vzdělání a výuku v oblasti plavecké gramotnosti. Žáci budou sledováni v průběhu mladšího školního věku, kde je v současnosti nově stanovena povinná plavecká výuka. Dalším cílem bude upozornit na vhodný věk, kdy by měla povinná plavecká výuka v mladším školním věku probíhat tak, aby byla co nejefektivnější, aby byly splněny výstupy stanovené z RVP ZV, byla eliminována neúspěšnost u dětí v průběhu výuky plavání a aby výuka plavání plnila požadavky na záchranu života.
bach Úroveň výuky plaveckých škol
Srovnání úrovně plaveckých škol ve Středočeském kraji při povinné výuce plavání. Cílem práce bude zmapovat výuku jednotlivých plaveckých způsobů a jejich úroveň zvládnutí skupinou neplavců v průběhu jednoho roku v jednotlivých plaveckých školách Středočeského kraje. Dalším dílčím cílem bude zjišťování používaných výukových metod v jednotlivých plaveckých školách, jakož i úroveň vzdělání jednotlivých pedagogů škol a jejich délka praxe v oboru.