SZZ – Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – studium prezenční bakalářské (platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. roč. nejpozději ve šk.r.2016/17)

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (SZZk)

Předmět:

Kód předmětu:

Obor:

Doporučená literatura

Předmět: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – studium prezenční bakalářské

Druh zkoušky: ústní zkouška
Otázky ke státní bakalářské zkoušce z tělesné výchovy (2011)Otázky A)1) Vznik a vývoj novodobého sportu.
2) Vznik a vývoj novodobých OH.
3) Úspěchy našich závodníků na OH.
4) Kvalita života, životní styl a hypokineze – příčiny, důsledky, řešení.
5) Tělesná zdatnost, její výkonové a zdravotní pojetí. Tělesná výkonnost a vztah ke zdatnosti.
6) Zdraví v pojetí WHO. Pohybová aktivita a zdraví.
7) Pohybová aktivita a psychosociální stres. Psychická odolnost a její vztah k tělesné zdatnosti.
8) Tělesná kultura a její vztah ke kultuře lidstva z pohledu historického i logického.
9) Subsystémy tělesné kultury, jejich charakteristika a vzájemné vazby.
10) Somatotypy. Somatotypy dětí a jejich předpoklady k pohybové aktivitě.
11) Motorické učení a jeho fáze.
12) Typy pohybových aktivit člověka. Tělesná cvičení a jejich strukturální stránka.
13) Silové schopnosti – definice, struktura, biologický základ, rozvoj, diagnostika.
14) Rychlostní schopnosti -“-
15) Vytrvalostní schopnosti -“-
16) Obratnostní schopnosti -“-
17) Sport v pojetí Evropské charty sportu a přístupy k členění jeho struktury.
18) Psychohygienické aspekty využívání volného času.
19) Obsah a formy TV ve volném čase.
20) Funkce a pojetí volného času v moderní společnosti.
21) Instituce pro výchovu mimo vyučování ve volném čase.
22) Ontogeneze motoriky. Oblasti motoriky, jejich vývoj, funkce, znaky.
23) Historie zdravotní TV ve vztahu k TV a lékařským oborům.
24) Organizační formy zdravotní tělesné výchovy, struktura a obsah cvičební jednotky.
25) Sportovní trénink – cíl, úkoly, složky.
26) Zatížení, zotavení, princip superkompenzace.
27) Etapy sportovního tréninku.
28) Pohybové dovednosti, jejich charakteristika, struktura, dělení a hodnocení. Motorické testy.

Otázky B)

1) Život ohrožující stavy a první pomoc.
2) Zlomeniny a první pomoc.
3) Úrazy hlavy a první pomoc.
4) Pneumotorax, jeho druhy a první pomoc.
5) Gymnastika – cíl, úkoly, obsah, prostředky.
6) Zdravotně orientovaná zdatnost v gymnastice.
7) Problematika úvodní a průpravné části hodiny.
8) Atletika – základní pravidla běhů.
9) Atletika – základní pravidla skoků.
10) Atletika – základní pravidla hodů a vrhu.
11) Pohybové hry a jejich dělení z různých hledisek.
12) Sportovní hry a jejich dělení.
13) Základní pravidla vybrané sportovní hry – fotbal, basketbal, volejbal, házená, florbal, softbal, lední hokej apod.
14) Netradiční sportovní hry, jejich charakteristika a základní pravidla vybrané hry.
15) Minihry a jejich rozdíly v pravidlech oproti sportovním hrám.
16) Technika a didaktika plaveckých způsobů prsa a znak.
17) – “ – kraul a motýlek.
18) Bezpečnost při výuce plavání, záchrana u vody.
19) Pohybové zákony I. Newtona a jejich uplatnění při tělesných cvičeních.
20) Těžiště lidského těla a jeho částí a metody zjištění.
21) Moment setrvačnosti lidského těla a jeho částí, metody zjištění.
22) Rovnováha, její druhy, stabilita a labilita, příklady z tělesných cvičení.
23) Správné a vadné držení těla. Podíl svalových skupin na držení těla, diagnostika, vhodná a nevhodná cvičení a pohybové aktivity.
24) Nejčastější poruchy a oslabení dětí i dospělých. Preventivní a vyrovnávací cvičení a pohybové aktivity.
25) Sporty a pobyt v přírodě, jejich dělení a místo v současném životním stylu.
26) Orientační běh, jeho pravidla a druhy, příprava a organizace. Specifika map pro OB.

Doporučená literatura