SZZ – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – tělesná výchova – studium prezenční magisterské

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (SZZk)

Předmět:

Kód předmětu:

Obor:

Doporučená literatura

Předmět: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – tělesná výchova – studium prezenční magisterské

Druh zkoušky: ústní zkouška
Tématické okruhy z teorie
1) Tělesná kultura jako součást vývoje kultury lidstva, její charakteristika, struktura a funkce v životě jednotlivce a společnosti. Struktura vědního oboru kinantropologie.
2) Problematika hypokinetického způsobu života moderní společnosti, jeho důsledků a otázky zdravého životního stylu různých skupin
3) Tělesná výchova na 1. st. ZŠ v RVP ZV. Cíle TV a oblasti vlivu na člověka.
4) Tělesná výchova v režimu dne dítěte a v režimu školy.Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu.
5) Somatická, fyziologická, psychologická a motorická charakteristika dítěte mladšího školního věku ve vztahu k pohybové aktivitě, zátěži a cílům školní TV.
6) Pohybové schopnosti a pohybové dovednosti v mladším školním věku a v cílech školní TV. Fyziologické předpoklady a charakter zátěže.
7) Motorické učení, jeho fáze, role učitele v řízeném učení.
8) Didaktické zásady aplikované v TV, didaktické postupy. Didaktické metody a a styly užívané na 1. st. ZŠ.
9) Organizační formy TV na 1. st. ZŠ. Sociálně interakční a metodicko organizační formy v TV.
10) Problematika různých předpokladů dětí pro pohybové aktivity, diferenciace a hodnocení dětí.
11) Hlediska pro zhodnocení úspěšnosti a efektivity vyučovacího procesu.
12) Sport v životě dítěte mladšího školního věku, problematika rané specializace. Možnosti TV v integraci handicapovaných dětí.Tématické okruhy z metodiky1) Atletické prostředky rozvoje pohybových schopností na 1.st ZŠ.
2) Odlišnosti dětského provedení základních atletických disciplín.
3) Průpravné hry jako doplněk nácviku atletických disciplín.
4) Specifičnost nácviku atletických disciplín u dětí.
5) Rozvoj zdravotně orientované zdatnosti v gymnastice na 1. st. ZŠ.
6) Sportovní gymnastika na 1. st. ZŠ.
7) Motoricko funkční příprava ve sportovní gymnastice.
8) Moderní gymnastické formy ve výuce TV na 1. st. ZŠ.
9) Pohybové a sportovní hry ve výuce TV na 1. stupni ZŠ.
10) Význam jednotlivých, účelově zaměřených pohybových her.
11) Možnosti uplatnění základů sportovních her, průpravné
sportovní hry.
12) Pohybové dovednosti herního charakteru a jejich rozvoj.
13) Neurofyziologická podstata držení těla, Statická a dynamická složka pohybového systému.
14) Správné a vadné držení těla. Metodika nácviku správného držení těla.
15) Druhy oslabení a jejich zařazování do Zdr. TV.
16) Základní vyrovnávací prostředky a jejich aplikace v praxi.
17) Metodické zvláštnosti výuky Zdr. TV. Pedagogická dokumentace.
18) Vliv vodního prostředí a plaveckého výcviku na organismus a výchovu dětí mladšího školního věku.
19) Základní didaktické principy v procesu základního plaveckého výcviku.
20) Nácvik základních plaveckých dovedností, metodické postupy vzhledem k podmínkám, věku a využití plaveckých pomůcek.
21) Nácvik základních plaveckých způsobů, základní postupy vzhledem k věku, nejčastější chyby a způsob jejich odstranění.
22) Základní bezpečnostní a hygienické zásady při výuce plavání.

Doporučená literatura

DVOŘÁKOVÁ,H. Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí a dětí s hendikepy. Praha: PedF.
MUŽÍK, Vladislav, VLČEK, Petr a kol. (2010) Škola, pohyb a zdraví. Výzkumné výsledky a projekty. Brno: Masarykova univerzita a MSD. ISBN 978-80-210-5371-7 (MU)
ISBN 978-80-7392-147-7 (MSD.)
MUŽÍKOVÁ, Leona (2010) Podněty pro implementaci výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů. Brno: Masarykova univerzita a MSD. ISBN 978-80-210-5328-1 (MU)
ISBN 978-80-7392-143-9 (MSD.)
VRBAS Jaroslav (2010) Zdravotně orientovaná zdatnost dětí můladšího školního věku. Analýza vybraných ukazatelů. Brno: Masarykova univerzita a MSD.
ISBN 978-80-210-5404-2 (MU Brno)
SIGMUND, Erik a SIGMUNDOVÁ, Dagmar (2011) Pohybová aktivita pro podporu zdraví dětí a mládeže Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-2811-6
HENDL, J., DOBRÝ, L. A kol (2011) Zdravotní benefity v tělesné výchově. Praha: Karolinum.
GAVORA,P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.
HÁJEK,J. (2001). Antropomotorika. Praha: UK PedF.
HÁJKOVÁ,J., VEJRAŽKOVÁ, D. (2002). Základní gymnastika. Praha: Karolinum.
HÁJKOVÁ,J., (2007). Kapitoly z gymnastiky na l. stupni ZŠ pro denní a distanční studium. Praha: Karolinum.
DVOŘÁKOVÁ, H. (2012) Školáci v pohybu. Tělesná výchova v praxi. Praha: Grada.
HOCH,M. a kol. (1989). Teorie a didaktika plavání. Praha: SPN.
CHOUTKOVÁ, B., FEJTEK,M. (1989). Malá škola atletiky. Praha: Olympia.
CHROMÝ,Z., VÁLKOVÁ,H. (1987). Sportovní příprava – Atletika. Olomouc: 1987.
MAZAL,F. (2000). Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex.
MILER, T. (1997). Záchranář. Bezpečnost a záchrana u vody. Praha:
MUŽÍK,L. Krejčí, M. Tělesná výchova a zdraví.
PERNICOVÁ,H. a kol. (1993). Zdravotní tělesná výchova. Praha: Fortuna.
RUŽIČKA, L. (1992). Didaktika atletiky pro studující učitelství ZŠ. Praha: UK.
SKOPOVÁ,M., BLAHUŠOVÁ,E. (1991). Rytmické druhy gymnastiky o pohybové rekreaci.
TOUFAROVÁ,H. (2001,2003). Cvičíme s dětmi aerobik. Olomouc: Hanex.
Učební osnovy pro 1.-9. roč., Základní škola (1996). Tělesná výchova. Praha: MŠMT.
Tělesná výchova a sport mládeže. Praha: UK FTVS, odb. čas.