SZZ – Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – tělesná výchova – studium prezenční magisterské

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (SZZk)

Předmět:

Kód předmětu:

Obor:

Doporučená literatura

Předmět: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – tělesná výchova – studium prezenční magisterské

Druh zkoušky: ústní zkouška
Tématické okruhy ke SZZk odborného studia učitelství TV na UK PedF Praha (2011)A:
1) Hlavní směry vývoje TVS v 19. a 20. století ve světě a v českých zemích.
2) Mezinárodní sportovní a olympijské hnutí – historie a současnost.
3) Historie tělesné kultury v různých obdobích vývoje společnosti (zaměřit zejména na školní TV).
4) Tělesná kultura jako společenský jev a součást kultury lidstva, její charakteristika, struktura a funkce v životě jednotlivce i společnosti.
5) Tělesná výchova, sport a pohybová rekreace jako základní podsystémy TK, jejich specifické funkce a vzájemný vztah.
6) Sport v procesu socializace člověka, jeho podstata a funkce v moderní společnosti. Přístupy k členění jeho struktury. Specifika vrcholového sportu.
7) Tělesná výchova a její funkce v dnešní společnosti. Struktura cílů TV a možnosti školní TV při vytváření pozitivní motivace k celoživotní pohybové aktivitě.
8) Pohybová rekreace, její pojetí a společenské poslání. Její charakteristika, cíle, formy a struktura. Pohybová rekreace v životě dětí a mládeže.
9) Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. Funkce pohybu v životě člověka. Ontogeneze motoriky školního věku.
10) Typy pohybových aktivit člověka. Tělesná cvičení a jejich tři stránky.
11) Pohybové schopnosti a dovednosti. Struktura, charakteristika a biologický základ komplexu rychlostních a vytrvalostních schopností.
12) Pohybové schopnosti a dovednosti. Struktura, charakteristika a biologický základ komplexu silových a obratnostních schopností.
13) Tělesná zdatnost, její výkonové a zdravotní pojetí. Tělesná výkonnost a její vztah ke zdatnosti. Hodnocení tělesné zdatnosti a výkonnosti.
14) Zvláštnosti sportovní přípravy dětí a mládeže. Výběr talentů.
15) Složky sportovního tréninku – kondiční, technická, taktická a psychologická příprava – definice, dělení, metody, prostředky, diagnostika.
16) Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku – etapy, stavba a řízení. Zatížení a zotavení.
17) Historicky významné didaktické koncepce ve vztahu k didaktice školní tělesné výchovy.
18) Vyučovací proces v tělesné výchově (podstata a struktura).
19) Motorické učení a jeho fáze. Základní mechanismy a činitelé motorického učení z hlediska didaktického (sekvenční analýza motorického učení).
20) Organizační formy školní tělesné výchovy. Vyučovací hodina (jednotka) TV, její stavba a efektivita.
21) Vyučovací zásady v tělesné výchově, vyučovací postupy, metody, styly.B:

1) Sporty a pobyt v přírodě ve vztahu ke školní TV, jejich dělení a místo v současném životním způsobu.
2) Cíle a úkoly atletiky na jednotlivých stupních škol.
3) Úvodní a průpravná část atleticky zaměřené vyučovací jednotky.
4) Možnosti rozvoje pohybových schopností atletickými prostředky ve školních podmínkách.
5) Základy atletického tréninku.
6) Didaktické aspekty nácviku atletických disciplín.
7) Atletické závody, jejich organizace a pravidla jednotlivých disciplin.
8) Plavecké dovednosti v základním a zdokonalovacím výcviku. Organizace, obsah a metody výcviku ve školní TV, záchrana tonoucího.
9) Teoretické základy techniky pohybu ve vodě. Technika plaveckých způsobů, startů a obrátek. Pravidla.
10) Sportovní hry – jejich charakteristika, vysvětlení základních pojmů (cvičení, hra, situace atd.).Systematika sportovních her (herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy).
11) Cíle didaktického procesu a tréninkové cykly ve sportovních hrách.
12) Sportovní a pohybové hry ve školní tělesné výchově.
13) Teorie a didaktika netradičních sportovních her (softbal, hokejbal, futsal, beach volejbal, badminton, lacros atd.).
14) Sportovní trénink v gymnastice.
15) Zdravotně orientovaná zdatnost v gymnastice.
16) Rytmická gymnastika, její cíl, úkoly, charakteristika a prostředky).
17) Rozvoj pohybových schopností u sportovních druhů gymnastiky (SG, MG, sportovní aerobik).
18) Rozvoj pohybových schopností v moderních formách gymnastiky (aerobní druhy gymnastiky, kondiční kulturistika).
19) Zdravotní tělesná výchova a její organizační formy. Struktura a obsah cvičební jednotky, druhy tělesných cvičení a prostředky používané ve zdravotní tělesné výchově.
20) Nejčastější poruchy a oslabení u školní mládeže, prevence, diagnostika a možnosti jejich vyrovnávání.
21) Didaktická specifika ve zdravotní tělesné výchově. Didaktické zásady a aspekty motorického učení v ZTV, spolupráce učitele s dalšími subjekty. Hodnocení v ZTV.

Doporučená literatura

BARTUŇKOVÁ,S. a kol. (1996) Praktická cvičení z fyziologie pohybové zátěže. Praha: Karolinum.
DOVALIL,J. a kol. (2002) Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 331 s.
DOBRÝ,L. (1988) Didaktika sportovních her. Praha: SPN, 2. uprav.vydání.
DYLEVSKÝ,I. (1994) Kineziologie. Praha: Alberta.
GAVORA,P. (2000) Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.
HÁJEK,J. (2001) Antropomotorika. Praha: UK PedF.
HAVLÍČKOVÁ,L. a kol. (1999) Fyziologie tělesné zátěže. Obecná část. Praha: Karolinum.
HODAŇ,B. (2000) Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: Univerzita Palackého.
HOCH,M. a kol. (1989) Teorie a didaktika plavání. Praha: SPN.
HOŠKOVÁ,B., MATOUŠOVÁ,M. (1999) Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha: UK.
KÓSSL,J., ŠTUMBAUER,J., WAIC,M. (1994) Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: UK FTVS.
KUBIČKA,J. a kol. (1993) Vybrané kapitoly z teorie gymnastiky. Praha: Karolinum.
KYRALOVÁ,M., MATOUŠOVÁ,M. (1996) Zdravotní tělesná výchova. II. část. Praha: Onyx.
LANGMEIER,M., SCHREIBER,M.,TROJAN,S. (1994) Přehled fyziologie člověka. Praha: UK, 194 s.
RUŽIČKA, L. (1992) Didaktika atletiky pro studující učitelství základních škol. Praha: Karolinum.
RYCHTECKÝ,A., FIALOVÁ,L. (1998) Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum.
SLEPIČKOVÁ,I. (2000) Sport a volný čas. Praha: Karolinum.
ŠIMON,J. et al. (1997) Atletika (historie, organizace, pravidla atletiky, soutěže, závody). Praha: Karolinum.
Tělesná výchova. Učební osnovy pro 1. až 9. ročník.(1996) Vzdělávací program Základní škola. Praha: Fortuna.
Tělesná výchova a sport mládeže. Praha: UK FTVS. (časopis)
TLAPÁK,P. (1999) Tvarování těla pro muže i ženy. Praha: ARSC, 270 s.