SZZ – Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – tělesná výchova – studium navazující magisterské – prezenční

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (SZZk)

Předmět:

Kód předmětu:

Obor:

Doporučená literatura

Předmět: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – tělesná výchova – studium navazující magisterské – prezenční

Druh zkoušky: ústní zkouška
Katedra tělesné výchovy UK PedF Praha ————————————–
Tématické okruhy ke SZZk odborného studia učitelství TV
na UK PedF
——————————————————-
A:T 1) Hlavní směry vývoje TVS v 19. a 20. století ve světě a v českých zemích.
T 2) Mezinárodní sportovní a olympijské hnutí – historie a současnost.
T 3) Historie tělesné kultury v různých obdobích vývoje společnosti (zaměřit zejména na školní TV).
T 4) Tělesná kultura jako společenský jev a součást kultury lidstva, její charakteristika, struktura a funkce v životě jednotlivce i společnosti.
T 5) Tělesná výchova, sport a pohybová rekreace jako základní podsystémy TK, jejich specifické funkce a vzájemný vztah.
T 6) Sport v procesu socializace člověka, jeho podstata a funkce v moderní společnosti. Přístupy k členění jeho struktury. Specifika vrcholového sportu.
T 7) Tělesná výchova a její funkce v dnešní společnosti.
Struktura cílů TV a možnosti školní TV při vytváření pozitivní motivace k celoživotní pohybové aktivitě.
T 8) Pohybová rekreace, její pojetí a společenské poslání. Její charakteristika, cíle, formy a struktura. Pohybová rekreace v životě dětí a mládeže.
T 9) Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. Funkce pohybu v životě člověka. Ontogeneze motoriky školního věku.
T 10) Typy pohybových aktivit člověka. Tělesná cvičení a jejich tři stránky.
T 11) Pohybové schopnosti a dovednosti. Struktura, charakteristika a biologický základ komplexu rychlostních a vytrvalostních schopností.
T 12) Pohybové schopnosti a dovednosti. Struktura, charakteristika a biologický základ komplexu silových a obratnostních schopností.
T 13) Tělesná zdatnost, její výkonové a zdravotní pojetí. Tělesná výkonnost a její vztah ke zdatnosti. Hodnocení tělesné zdatnosti a výkonnosti.
T 14) Zvláštnosti sportovní přípravy dětí a mládeže, Výběr talentů.
T 15) Složky sportovního tréninku – kondiční, technická, taktická a psychologická příprava – definice, dělení, metody, prostředky, diagnostika.
T 16) Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku – etapy, stavba a řízení. Zatížení a zotavení.
T 17) Historicky významné didaktické koncepce ve vztahu k didaktice školní tělesné výchovy.
T 18) Vyučovací proces v tělesné výchově (podstata a struktura).
T 19) Motorické učení a jeho fáze. Základní mechanismy a činitelé motorického učení z hlediska didaktického (sekvenční analýza motorického učení).
T 20) Organizační formy školní tělesné výchovy. Vyučovací hodina (jednotka) TV, její stavba a efektivita.
T 21) Vyučovací zásady v tělesné výchově, vyučovací postupy, metody, styly.Katedra tělesné výchovy UK PedF Praha
Tématické okruhy ke SZZk odborného studia učitelství TV
na UK PedF Praha (2011)
—————————————————————–B:
P 1) Sporty a pobyt v přírodě ve vztahu ke školní TV, jejich dělení a místo v současném životním způsobu.
P 2) Cíle a úkoly atletiky na jednotlivých stupních škol.
P 3) Úvodní a průpravná část atleticky zaměřené vyučovací jednotky.
P 4) Možnosti rozvoje pohybových schopností atletickými prostředky ve školních podmínkách.
P 5) Základy atletického tréninku.
P 6) Didaktické aspekty nácviku atletických disciplín.
P 7) Atletické závody, jejich organizace a pravidla jednotlivých disciplin.
P 8) Plavecké dovednosti v základním a zdokonalovacím výcviku. Organizace, obsah a metody výcviku ve školní TV, záchrana tonoucího.
P 9) Teoretické základy techniky pohybu ve vodě. Technika plaveckých způsobů, startů a obrátek. Pravidla.
P 10) Sportovní hry – jejich charakteristika,vysvětlení základních pojmů (cvičení, hra, situace atd.). Systematika sportovních her (herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy).
P 11) Cíle didaktického procesu a tréninkové cykly ve sportovních hrách.
P 12) Sportovní a pohybové hry ve školní tělesné výchově.
P 13) Teorie a didaktika netradičních sportovních her (softbal, hokejbal, futsal, beach volejbal, badminton, lacros atd.).
P 14) Sportovní trénink v gymnastice.
P 15) Zdravotně orientovaná zdatnost v gymnastice.
P 16) Rytmická gymnastika, její cíl, úkoly, charakteristika a prostředky.
P 17) Rozvoj pohybových schopností u sportovních druhů gymnastiky (SG, MG, sportovní aerobik).
P 18) Rozvoj pohybových schopností v moderních formách gymnastiky (aerobní druhy gymnastiky, kondiční kulturistika).
P 19) Zdravotní tělesná výchova a její organizační formy. Struktura a obsah cvičební jednotky, druhy tělesných cvičení a prostředky používané ve zdravotní tělesné výchově.
P 20) Nejčastější poruchy a oslabení u školní mládeže, prevence, diagnostika a možnosti jejich vyrovnávání.
P 21) Didaktická specifika ve zdravotní tělesné výchově. Didaktické zásady a aspekty motorického učení v ZTV, spolupráce učitele s dalšími subjekty. Hodnocení v ZTV.

Doporučená literatura