Didaktika TV II

Předmět:

Kód předmětu:  ORTV20301
Obor:  Učitelství pro mateřské školy (specializace DV, HV, VV)
Druh zkoušky: ústní zkouška
Typ studia:  prezenční bakalářské studium
Popis


 

OTÁZKY Z DIDAKTIKY TV V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Pro studijní obory:  Bakalářský obor učitelství pro MŠ – prezenční studium

Bakalářský obor učitelství pro MŠ – kombinované studium

 

 

 1. 1. Školské dokumenty, pojetí tělesné výchovy v MŠ – cíle, úkoly, kompetence.
 2. Pohyb v životě dítěte – benefity
 3. Ontogeneze motoriky v propojení s tělesným a psychickým vývojem
 4. Pohybové schopnosti a možnosti zátěže v předškolním věku
 5. Učení se a motorické učení
 6. Učitel a proces vyučování – osobnost, typy, hlavní činnosti
 7. Pedagogické zásady v TV, základní postupy (metody nácviku) v TV.
 8. Metody a styly v TV v mateřské škole
 9. Organizační formy TV v MŠ
 10. Sociálně-interakční a metodicko-organizační formy
 11. Efektivita TV procesu a možnosti její diagnostiky
 12. Diagnostika a motorické testy u předškolních dětí
 13. Děti se zvláštními potřebami (inkluze)

 

 1. 1. Základní motorika, psychomotorika – charakteristika, obsah, realizace v MŠ
 2. Gymnastické činnosti – charakteristika, obsah, realizace v MŠ
 3. Hry v mateřské škole – charakteristika, obsah, realizace v MŠ
 4. Hudebně-pohybová výchova – charakteristika, obsah, realizace v MŠ
 5. Základy atletiky – charakteristika, obsah, realizace v MŠ
 6. Plavání – charakteristika, obsah, realizace v MŠ
 7. Zdravotní TV – charakteristika, obsah, realizace v MŠ
 8. Pobyt v přírodě, sezónní činnosti – charakteristika, obsah, realizace v MŠ
 9. Lyžování, bruslení – charakteristika, obsah, realizace v MŠ
 10. Zájmová TV v předškolním věku, raná sportovní specializace.

 

Doporučená literatura

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
HAVLÍNOVÁ, M. a kol. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole.Praha : Portál, 2000.
DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí. Praha : UK Pedf, 2000.                                     Dvořáková, H. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. Praha: Portál, 2002, 2011.                        DVOŘÁKOVÁ,H. Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha: RAABE, 2009 2.vyd.
RAABE: Vedení mateřské školy – kapitoly k TV.
RAABE: Metodické listy pro předškolní vzdělávání. – kap. k TV.
MÁČEK, MÁČKOVÁ.Fyziologie tělesných cvičení.Praha : ONYX, 1995.
KUČERA, DYLEVSKÝ a kol. Pohybový systém a zátěž. Praha : Grada, 1996.
LAUPER,R. (2007) Dítě od hlavy až k patě v pohybu: Pohybové hry a práce s tělem pro předškoláky a školáky. Olomouc: Poznání. ISBN 978-80-86606-67-5
LARSEN, Ch. (2010) Držení těla: analýza a způsoby zlepšení. Olomouc: Poznání.
ISBN 978-80-86606-93-4
DVOŘÁKOVÁ, H. a kol. Tělesná výchova v mateřské škole.Praha : Naše vojsko, 1989.
HÁJEK, J. Antropomotorika. Praha: UK PedF, 2000.
HÁJKOVÁ, J., VEJRAŽKOVÁ, D. Základní gymnastika. Praha: Karolinum 1994.
DVOŘÁKOVÁ, H. Základní motorika. Praha : UK PedF, 2001.
ČERMÁK, CHVÁLOVÁ, BOTLÍKOVÁ. Záda už mě nebolí., 4. vydání. Praha : Vašut, 1999.
MATOUŠOVÁ, M. a kol. Zdravotní tělesná výchova I.Praha : ČASPV, 1992.
MATOUŠOVÁ, KYRALOVÁ. Zdravotní tělesná výchova II.Praha : ČASPV, 1995.
DVOŘÁKOVÁ, H. Cvičíme a hrajeme si.Olomouc : Hanex 1995.
PECHOVÁ, J. Cvičení pro zdraví s balančními míči a dalšími pomůckami.Praha : Portál, 2000.
BOROVÁ, B. Míče a míčky.Praha : Portál, 2001.
BOROVÁ, TRPIŠOVSKÁ, SKOUMALOVÁ, SMEJKALOVÁ. Cvičíme s malými dětmi. Praha : Portál, 1998.
MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc : Hanex, 2000.
Časopis Tělesná výchova a sport mládeže.
Pedagogická a psychologická literatura.