Historie a současnost tělesné kultury

Předmět:

Kód předmětu: OB2320109
Obor: TVS
Druh zkoušky: písemný test
Typ studia:  bakalářské
Popis
Tělesná kultura (dále TK) jako sociokulturní jev, její místo v kulturním vývoji lidstva a měnící se role v různých společensko-historických podmínkách. Vývoj tělesné kultury v pravěku, starověku, středověku a novověku, s důrazem na období od 19. do 21. století ve světě i u nás a na vybrané systémy a organizace. Místo TK v životě současného člověka i společnosti. Problematika hypokinetického způsobu života, zdravotně orientované zdatnosti a psychické odolnosti, kvality života, zdraví a životního stylu. TK a její subsystémy – tělesná výchova, sport, pohybová rekreace a pohybová rehabilitace – jejich struktura a funkce v systému TK. Kinantropologie jako vědní obor a její struktura.

Doporučená literatura

Seznam literatury
Kossl, J., Štumbauer, J., Waic, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury I. – III., druhé vydání. Praha: FTVS UK, 1999., 159s. ISBN 80-7184-605-2.
Hodaň, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: UP, 2000.
Hogenová, A. aj. Pohyb a tělo. Praha: Karolinum, 1998., ISBN 80-7184-580-9.
Hrabinec, J. Prostor pro porozumění tělesné kultuře. In: Prostory porozumění – výchovy, umění, sport. Praha: UK PedF, 2003. s. 56 – 62. ISBN 80-7290-124-9.
Rýdl. M. Kapitoly z filosofie tělesné kultury. Praha: UK, 1993.
Slepičková, I. Sport a volný čas. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-276-0044-7.
Svoboda, B., Hošek, V. Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. Praha: UK, 1992.
Teplý, Z. Zdraví, zdatnost, pohybový režim. Praha: ČASPV, 1995.