Didaktika TV s praxí (pro cizí jazyk)

Předmět:

Kód předmětu:  O01320062
Obor:  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Druh zkoušky: ústní zkouška
Typ studia:  prezenční studium
Popis

Tématické okruhy ke zkoušce:

1) Metody didaktického výzkumu v tělovýchovném procesu. Řídící didaktické styly v TV procesu

2) Faktory didaktického procesu. Didaktické zásady v TV procesu

3) Didaktické metody uplatňované v TV procesu. Didaktické postupy uplatňované v TV procesu

4) Organizační formy práce uplatňované v TV procesu a diferenciace v TV procesu

5) Stavba resp. struktura vyučovací hodiny v TV

6) Obsah a charakteristika učiva TV na I. stupni (co by se žák měl naučit – a co by mělo být výstupem jeho znalostí resp. dovedností)

7) Rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP) pro základní vzdělávání v rámci TV

8) Cíle, úkoly, činitelé v TV procesu a zájmové formy TV

9) Podmínky, plánování, evaluace v tělovýchovném procesu a jeho specifika

10) Charakteristika úlohy žáka a učitele v edukačním procesu TV

11) Ontogeneze motoriky a motorické učení, ontogenetické zvláštnosti dětí a mládeže ve vztahu k TV

12) Motorické dovednosti resp. schopnosti a jejich rozvoj

13) Výchovně-vzdělávací působení v TV, komunikace učitele s rodiči a ostatními učiteli, aktivace žáků k pohybové činnosti, typologie osobnosti učitele TV.

14) Úrazy žáků v TV a jejich prevence – bezpečnostní požadavky nutné z hlediska právní ochrany učitele tělesné výchovy

15) Postoj učitele TV ke změnám žáků ve vybraných věkových kategoriích

Doporučená literatura

Seznam literatury

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz

Dlouhý, M. Rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením prostřednictvím intervenčního pohybového programu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 2011.

Dvořáková, H. Didaktika tělesné výchovy a dětí s hendikepy. Praha: UK PedF.

Krejčí, M., Baumeltová, M. Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. České Budějovice: INCA 1999.

Mužík, L., Krejčí, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex.

Mazal, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000.