Didaktika školní TV II

Předmět:

Kód předmětu: ON2320005
Obor:  Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – TV, navaz. mgr. studium 
Druh zkoušky: ústní zkouška
Typ studia:  prezenční studium 
PopisTématické okruhy ke zkoušce:

1) Vývoj, historie a přehled didaktiky TV (dále jen DTV)

2) Struktura DTV, pedagogická kinantropologie, řízení školství ve vztahu k TV

3) Zařazení předmětu tělesná výchova (dále jen TV) do systému výchovy a vzdělávání

4) Metodicko-organizační formy TV  – Metody didaktického výzkumu v tělovýchovném procesu

5) Faktory didaktického procesu

6) Didaktické zásady v TV procesu

7) Didaktické metody uplatňované v TV procesu

8) Didaktické postupy uplatňované v TV procesu

9) Řídící didaktické styly v TV procesu

10) Organizační formy práce uplatňované v TV procesu

11) Diferenciace v TV procesu

12) Stavba -struktura vyučovací hodiny v TV, efektivita a intenzita hodiny TV

13) Obsah a charakteristika učiva TV na I. stupni (co by se žák měl naučit – a co by mělo být výstupem jeho znalostí resp. dovedností)

14) Obsah a charakteristika učiva TV na II. stupni (co by se žák měl naučit – a co by mělo být výstupem jeho znalostí resp. dovedností)

15) Obsah a charakteristika učiva TV na III. stupni (co by se žák měl naučit – a co by mělo být výstupem jeho znalostí resp. dovedností)

16) Rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP) pro základní vzdělávání v rámci TV

17) Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia a pro střední odborné školy v rámci TV

18) Cíle, úkoly, činitelé v TV procesu a zájmové formy TV

19) Podmínky, plánování, evaluace v tělovýchovném procesu a jeho specifika

20) Charakteristika úlohy žáka a učitele v edukačním procesu TV

21) Ontogeneze motoriky a motorické učení, plató efekt

22) Motorické dovednosti resp. schopnosti a jejich rozvoj

23) Analýza a východiska problémových didaktických situací v TV

24) Výchovně-vzdělávací působení v TV, komunikace učitele s rodiči a ostatními učiteli, aktivace žáků k pohybové činnosti, typologie osobnosti učitele TV

25) Bezpečnost žáků v TV – nejčastější postižitelné chyby učitele tělesné výchovy

26) Úrazy žáků v TV a jejich prevence – bezpečnostní požadavky nutné z hlediska právní ochrany učitele tělesné výchovy

27) Motorické testy v TV a testování žáků v TV

28) Ontogenetické zvláštnosti dětí a mládeže ve vztahu k TV

29) Postoj učitele TV ke změnám žáků ve vybraných věkových kategoriích

30) Vzdělávací systém předmětu tělesná výchova v ČR v porovnání s EU i a trendy moderního vzdělávání

Doporučená literatura

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz

Dlouhý, M. Rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením prostřednictvím intervenčního pohybového programu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 2011.

Dvořáková, H. Didaktika tělesné výchovy a dětí s hendikepy. Praha: UK PedF.

Krejčí, M., Baumeltová, M. Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. České Budějovice: INCA 1999.

Mužík, L., Krejčí, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex.

Mazal, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000.

Seznam literatury