Teorie tělesné kultury

Předmět:

Kód předmětu: ON2320004
Obor: učitelství TV
Druh zkoušky: písemný test
Typ studia: magisterské
Popis
Filozofická, antropologická a sociologická východiska teorie tělesné kultury. Místo tělesné kultury v jednotlivých etapách vývoje kultury lidstva (antropogeneze, sapientace, humanizace). Tělesná kultura a její vztahy k materiální kultuře, kultuře mezilidských vztahů a kultuře duchovní. Místo pohybu v životě člověka i společnosti. Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. Hypokineze a její důsledky. Kvalita života a životní styl. Systémové pojetí tělesné kultury, její struktura, funkce a vazby jejích subsystémů. Systém základních pojmů tělesné kultury. Otázky tělesné zdatnosti, výkonnosti a psychické odolnosti.  Etické, ekologické a estetické souvislosti TK. Kinantropologie jako vědní obor, jeho struktura a metodologie. Přínos dílčích vědních disciplín k vytváření teorie tělesné kultury.

Doporučená literatura

Seznam literatury
Hodaň,B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.
Hogenová, A. aj. Pohyb a tělo. Praha: Karolinum 1998, ISBN 80-7184-580-9
Hogenová,A. Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum, 2001.
Hogenová,A. Etika a sport. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-499-3
Hošek,V. Kinezioprotekce kvality života. Studia kinantropologica., 1, České Budějovice: JČU PedF, 2000, s. 11-15.
Hrabinec,J. Prostor pro porozumění tělesné kultuře. In: Prostory porozumění – výchova, umění, sport. Praha: UK PedF, 2003. s. 56-62. ISBN 80-7290-124-9.
Hrabinec,J. Tělesná kultura a hledání harmonie života. In: Tělesná výchova a sport na přelomu století. Praha: FTVS UK, 1997, s. 701-71. ISBN 80-902147-2.X
Rýdl,M. Kapitoly z filozofie tělesné kultury. Praha: Univerzita Karlova, 1993.
Slepičková, I. Sport a volný čas. Praha: Karolinum 2000. ISBN 80-246-0044-7.
Svoboda,B., Hošek,V.Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. Praha: Univerzita Karlova, 1992.
Teplý, Z. Zdraví, zdatnost, pohybový režim. Praha: ČASPV, 1995. ISBN 80-85910-02