Metodologie diplomové práce

Předmět:

Kód předmětu: ON2320017
Obor:  učitelství TV
Druh zkoušky: písemný test
Typ studia: magisterské
Popis*
Filozofické a metodologické zdroje kinantropologie. Věda, výzkum, metodologie. Vědecký přístup k řešení problému. Etapy vědecké práce. Teoretická a metodická příprava výzkumu, formulace problému, cíle, hypotéz. Informační příprava. Výběr metod. Realizace výzkumu ve vztahu ke zvoleným metodám. Analýza a interpretace výzkumného materiálu, formulace závěrů práce. Struktura a zpracování výzkumné zprávy. Vše v aplikaci na diplomové práce. Prezentace a obhajoba práce.

Doporučená literatura

Seznam literatury
Gavora,P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido,2000.
Hendl,J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997.
Pelikán,J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998.
Průcha,J. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. Praha: Karolinum. 1995.
Škaloudová,A. Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha: PedF, 1998.