Teoretické základy TV pro specializaci TV

Předmět:

Kód předmětu:
Obor:  učitelství MŠ
Druh zkoušky: písemný test
Typ studia:  bakalářské
Popis
Teorie a praxe z hlediska potřeb učitele MŠ. Tělesná kultura jako sociokulturní jev, její místo v kulturním vývoji lidstva a měnící se role v různých společensko-historických podmínkách. Vývoj vybraných didaktických systémů TV ve starověku, středověku a novověku. Místo pohybu v životě jedince i společnosti. Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti – zejména v předškolním a mladším školním věku. Hypokineze a její důsledky. Zdravotně orientovaná zdatnost. Tělesná cvičení jako prostředek a učivo. Motorické schopnosti a dovednosti. Tělesná výchova, sport a pohybová rekreace a jejich funkce. Pohybová rekreace dětí.

Doporučená literatura

Seznam literatury
Hájek, J. Antropomotorika. Praha: UK PedF, 2012.
Hodaň, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: UP, 2000.
Hogenová, A. Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum, 2001.
Hrabinec, J. Prostor pro porozumění tělesné kultuře. In: Prostory porozumění – výchova umění, sport. Praha: UK PeDF., 2003, str. 56 – 62.
Kosl, J., Štumbauer, J., Wajc, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury I. – III. Praha: UK FTVS, 1999.
Rýdl, M. Kapitoly z filosofie tělesné kultury. Praha: UK, 1993.