SZZ – bc. gymnastika

Požadavky na ukončení studia základních sportovních odvětví

Předmět:

Kód předmětu:

Obor:

Doporučená literatura

Předmět: Gymnastika

Kód předmětu:
Obor: Tělesná výchova a sport – bc. studium
Souborná zkouška z gymnastiky

 

ŽENY

Celková známka z gymnastiky:          40,00 – 36,00 bodu (min. 90%) = 1

35,95 – 32,00 bodu (min. 80%) = 2

31,95 – 28,00 bodu (min. 70%) = 3

27,95 a méně bodů = nevyhověla

 

 

Poznámky:

 1. Souborná zkouška se hodnotí v případě, že studentka absolvuje celý čtyřboj.

 

 1. Pokud studentka nevyhoví pouze na 1 nářadí (tzn., že nevyhověla celkově), povoluje se oprava jen na tomto nářadí. V případě neúspěchu na dvou a více nářadích je nutné absolvovat celý závod znovu. Opravu na jednom nářadí je možné absolvovat max. do 1 roku poté.

 

 1. Výjimečná možnost opravy (a to pouze na 1 nářadí) existuje v případě, že studentka vyhověla na všech nářadích, avšak celková známka je na hranici lepšího a horšího hodnocení.

 

 1. Hodnocení sestav vychází z jejich celkové hodnoty 10 bodů, pokud není uvedeno jinak.

 

 1. Podmínkou účasti je gymnastický úbor.

 

 1. Součástí souborné zkoušky z gymnastiky je odevzdání názvoslovného popisu sestav na všech nářadích.

 

 1. Soubornou zkoušku smí absolvovat jen studentka, která má splněny všechny zápočty z předmětu Gymnastika I., II., III. Studentky jsou povinné přinést index na soubornou zkoušku, aby zkoušející mohli zkontrolovat zapsání zápočtů.

 

 

Volný čtyřboj žen – předepsané prvky obtížnosti a jejich bodová hodnota

 

 1. Přeskok:
 • přemet z trampolínky přes bednu našíř 110 cm – 10 bodů
 • skrčka nebo roznožka ze zášvihu z můstku přes bednu našíř ll0 cm – 9,0 bodu

 

 1. Hrazda po čelo – povinná sestava (výchozí známka 10 bodů):

Ze shybu stojmo výmyk – přešvih únožmo L/P do vzporu jízdmo – spád vzad a vzepření závěsem v podkolení – toč jízdmo – přešvih únožmo vzad L/P – toč vzad – podmet.

 

 1. Kladina: volná sestava s povinnými tvary – nejméně 3 řady
 • dálkový skok (nebo jiný skok velkého rozsahu) – 1,5 bodu
 • celý obrat ve výponu jednonož – 1,5 bodu
 • seskok rondátem – 2 body
 • leh vznesmo – 1 bod
 • váha předklonmo – 1 bod
 • minimálně 4 krokové variace – 1 bod

 

 1. Prostná: – volná sestavy trvající 50 – 70 sec. s hudebním doprovodem.

Akrobatické tvary musí být logicky spojeny v celek s tanečními kroky, poskoky a skoky velkého rozsahu. Sestava musí obsahovat kromě povinných prvků 2 akrobatické řady (tj. 3 akrobatické cviky bez vloženého kroku). Sestava bude předvedena na 12m akrobatickém pásu.

 • přemet vpřed nebo kombinace rondatu a kotoulu vzad – 2 body
 • 2 přemety stranou opakovaně – 1,5 bodu
 • stoj na rukou – 2 body
 • skok s velkým rozsahem – 1 bod
 • libovolný kotoul (vpřed) – 0,5 bodu
 • libovolný kotoul vzad – 0,5 bodu

 

Ostatní srážky dle pravidel sportovní gymnastiky. Jeden stejný cvik v sestavě je možné opakovat maximálně dvakrát.

 

 

MUŽI

Celková známka z gymnastiky:          60,00 – 54,00 bodu (min. 90%) = 1

53,95 – 48,00 bodu (min. 80%) = 2

47,95 – 42,00 bodu (min. 70%) = 3

41,95 a méně bodů = nevyhověl

 

Poznámky:

 1. Souborná zkouška se hodnotí v případě, že student absolvuje celý šestiboj. Jedno nářadí je možné nahradit šplhem bez přírazu (netýká se akrobacie). Druhé nářadí (kromě akrobacie) je možné nahradit sestavou na koni našíř, která musí obsahovat alespoň pět prvků, z toho alespoň jedno kolo únožmo pravou (přednožmo, zánožmo) a alespoň jednu stříž odbočmo (každý z těchto prvků má hodnotu 2,5 bodu).

 

 1. Pokud student nevyhoví pouze na 2 nářadích (tzn., že nevyhověl celkově), povoluje se oprava jen na těchto nářadích. V případě neúspěchu na 3 a více nářadích je nutné absolvovat celý závod znovu. Opravy nářadí je možné absolvovat max. do 1 roku poté.

 

 1. Hodnocení sestav vychází z jejich celkové hodnoty 10 bodů, pokud není uvedeno jinak.

 

 1. Podmínkou účasti je gymnastický úbor.

 

 1. Součástí souborné zkoušky z gymnastiky je odevzdání názvoslovného popisu sestav na všech nářadích.

 

 1. Soubornou zkoušku smí absolvovat jen student, která má splněny všechny zápočty z předmětů Gymnastika I., II., III. Studenti jsou povinni přinést index na soubornou zkoušku, aby zkoušející mohli zkontrolovat zapsání zápočtů.

 

 

Volný šestiboj mužů – předepsané prvky obtížnosti a jejich bodová hodnota

 

 1. Prostná: volná sestava obsahující min. 8 prvků, min. 3x akrobatický pás
 • kotoul letmo – 1,5 bodu
 • stoj na rukou a kotoul – 2 body
 • přemet vpřed (2 body) nebo rondát – 1,5 bodu
 • kotoul vzad do zášvihu – 1,5 bodu

 

 

 1. Salto vpřed nebo přemet vzad z trampolínky

 

 1. Kruhy: sestava obsahuje min. 5 prvků
 • vzepření tahem souruč (vzepření předkmihem, zákmihem či vzklopmo)

nebo výmyk do vzporu – 2 body

 • přednos ve vzporu – 1 bod
 • sešin – 2 body
 • překot vzad roznožmo – 2 body

 

 1. Přeskok:
 • bedna nadél 110 cm – přemet z můstku nebo trampolínky – 10 bodů
 • bedna nadél 110 cm – skrčka ze zášvihu z můstku – 9,0 bodů

 

 1. Bradla: sestava obsahuje min. 5 prvků
 • vzepření předkmihem, zákmihem nebo vzepření vzklopmo – 2 body
 • stoj na ramenou – 2 body
 • zánožka povýš nebo přednožka s celým obratem – 2 body

 

 1. Hrazda: – sestava obsahuje min. 5 z níže uvedených prvků
 • výmyk – 1,5 bodu
 • vzepření vzklopmo – 1,5 bodu
 • toč dle výběru (vzad, vpřed, jízdmo) – 1,5 bodu
 • vzepření jízdmo – 2 body
 • vzepření závěsem v podkolenní – 1,5 bodu
 • přešvih únožmo – 1,5 bodu
 • obrat u předkmihu – 1,0 bodu
 • podmet  – 1,5 bodu

 

Šplh na 4m laně – 2x ihned za sebou bez dotyku podlahy, bez přírazu. Šplh je zařazen na závěr souborné zkoušky. Je hodnocen známkou 7,0 – 8,0 bodů.

 

Ostatní srážky dle pravidel sportovní gymnastiky. Jeden stejný cvik v sestavě je možné opakovat maximálně dvakrát.

 

Doporučená literatura

Appelt, K., Libra, M., Stejskalová, I. Základy názvosloví tělesných cvičení. Praha: Palestra, 2004.
Appelt, K., Libra, M. Gymnastické názvosloví cvičení na nářadí. Praha: FTVS UK, 1994.
Chrudimský, J., Šimůnková, I., Novotná, V. a kol. Gymnastická terminologie. Praha: UK FTVS, 2013. Multimediální učební text.