Teorie tělesné kultury a antropomotoriky II

Předmět:

Kód předmětu:
Obor: ZŠ-TV
Druh zkoušky: písemný test
Typ studia:  magisterské
Popis
Systémové pojetí tělesné kultury, tělesná výchova, sport a pohybová rekreace jako základní subsystémy TK. Systém základních pojmů TK. Druhy motoriky. Ontogeneze motoriky člověka. Tělesná cvičení, jejich strukturální, procesuální a finální stránka. Tělesná zdatnost a tělesná výkonnost. Zdravotně orientovaná zdatnost. Sportovní výkon. Motorické schopnosti, jejich biologický základ, struktura a testování. Motorické dovenosti a jejich testování. Somatotypy a jejich využití. Problematika výkonnostního sportu dětí a mládeže. Pohybová rekreace dětí a mládeže. Kinantropologie jako vědní obor a přínos dílčích disciplín k utváření teorie tělesné kultury.

Doporučená literatura

Seznam literatury
Hodaň, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: FTKUPa, 2000.
Rýdl, M. Kapitoly z filozofie tělesné kultury. Praha: UK, 1993.
Hájek, J. Antropomotorika. Praha: PedF: UK, 2012
Kőssl, J., Štumbauer, J., Waic, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. I., II., III. Praha: UK, 1994.
Hogenová, A. Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum, 2001.
Hrabinec, J. Prostor pro porozumění tělesné kultuře. In: Prostory porozumění, výchova, umění, sport. Praha: UK PedF, 2003. str. 56 – 62.
Slepičková,I. Sport a volný čas. Praha: Karolinum, 2000.
Teplý, Z. Zdraví, zdatnost, pohybový režim. Praha: ČASPV, 1995.