Okruhy pro dovednostní minimum – atletika

Předmět: atletika

Kód předmětu:

Obor:

Učitelství pro mateřské školy

Prezenční i kombinované studium:

1) Technicky správné provedení prvků atletické abecedy a techniky běhu.
2) Skok daleký – skrčný způsob, hodnotí se technické provedení.

3) Hod míčkem – hod do dálky z místa, hodnotí se technické provedení.
4) Souvislý běh (bez přechodu do chůze) 1200 m.

Doporučená literatura

DOSTÁL E., VELEBIL V. a kol.. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992.
JEŘÁBEK, P. Atletická příprava: děti a dorost. Praha: Grada, 2008.
KAPLAN, A. Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia, 2009.
KOTYZA P., VILÍMOVÁ, V., LUŽA, J., MICHÁLEK, J. Základy atletické přípravy dětí mladšího školního věku. Brno : Masarykova univerzita, 2001.
PRUKNEr, V. Didaktika školní atletiky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011.
RŮŽIČKA Ladislav. Didaktika atletiky pro studující učitelství ZŠ. Praha: Karolinum, 1992.
VÁLKOVÁ, H. Atletika je i hra. Olomouc: Hanex, 1992.
VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika atletických disciplín. Brno : Pedagogická fakulta MU, 1997.
VINDUŠKOVÁ, J. Abeceda atletického trenéra. Praha: Olympia 2003.