Přijímací zkoušky z tělesné výchovy

 

Na webových stránkách PedF UK byly v sekci Uchazeči – Přijímací řízení
https://pedf.cuni.cz/PEDF-1478.html
Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 (web)

POŽADAVKY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

Talentové přijímací zkoušky se konají z atletiky, plavání, sportovní gymnastiky, sportovních her.

Prezenční studium (Mgr.)
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (v současné době se přijímací zkoušky nekonají)
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – tělesná výchova – navazující 2-leté magisterské studium

Prezenční studium (Bc.)
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
Učitelství pro mateřské školy

Kombinované studium (Mgr.)
Pedagogika předškolního věku – navazujicí 2-leté magisterské studium

Kombinované studium (Bc)
Učitelství pro mateřské školy

Mezifakultní studium (Mgr.)
Kombinace AJ-TV, FJ-TV

Celoživotní vzdělávání
Kvalifikační tříleté rozšiřující studium TV

Pravidla PLAVÁNÍ
Pravidla ATLETIKY
Pravidla BASKETBALU
Pravidla VOLEJBALU
Pravidla GYMNASTIKY ženy – odkazy byly přiřazeny k 25. 10. 2016
Pravidla GYMNASTIKY muži – odkazy byly přiřazeny k 25. 10. 2016

 

Vzor talentových zkoušek naleznete na YouTube KTV PedF UK:

Gymnastika: 

Basketbal:
Plavání:

 

 

 

Místo konání přijímacích zkoušek

Mapa znázorňuje plán trasy od fakulty do Houštky (pěšky).

mapa

mapa2Mapa znázorňuje plán trasy od fakulty do Houštky (autem)

OPATŘENÍ DĚKANA 2017

Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK

http://wwwmod.pedf.cuni.cz/udeska/files/opatreni_dekana/opad_102017_pravidla,_ktera_je_uchazec_povinen_dodrzovat_v_prubehu_prijimaci_zkousky_na_pedagogicke_fakulte_uk.pdf

 

 

Celoživotní vzdělávání

tělesná výchova

kvalifikační tříleté rošiřující studium

přijímací zkouška z tělesné výchovy se skládá z talentových zkoušek a ústní zkoušky.

Talentová zkouška

Atletika:

Zkouška probíhá dle pravidel atletiky.

Atletika
disciplína muži ženy Počet bodů
Běh 100m 14,2 s a méně 17,2 s a méně max. 1 b.
skok daleký z místa 205 cm a více 175 cm a více max. 1 b.
hod míčkem 35 m a více 25 m a více max. 1 b.
1500/800m 6:00 min a méně 3:10 min a méně max. 1 b.

Hodnocení: max. 4 body, nesplnění limitu 0 bodů.

Plavání:

předpokladem pro získání bodů je startovní skok.

Plavání 100m
jedním z plaveckých způsobů prsa, kraul, znak muži ženy Počet bodů
1:55 min a méně 2:05 min a méně max. 2 b.
1:56 – 2:05 min 2:06 – 2:15 min max. 1 b.
2:06 min a více 2:16 min a více 0 b.

Hodnocení: max. 2 body, nesplnění limitu 0 bodů.
Pozn.: uchazeči musí mít plaveckou čepici.

Gymnastika:

Hodnocení je dle pravidel sportovní gymnastiky.

1) Muži:
a) Prostná z rozběhu 2-3 kroku odrazem snožmo kotoul letmo do stoje spatného – vzpažit – pádem vzad vysazeni kotoul vzad do zášvihu (min. 45 stupňů)

(max. 2 b.)

b) Přeskok bedna nadél – výška 110 cm – mustek Reuther v libovolné vzdálenosti, z rozběhu odrazem snožmo roznožka

(max. 1 b.)

c) Hrazda po hlavu ze shybu stojmo nadhmatem – odrazem snožmo (jednonož) výmyk do vzporu – podmet

(max. 1 b.)

2) Ženy:
a) Prostná ze stoje spojného vzporem dřepmo kotoul do dřepu – předpažit – pádem vzad kotoul vzad do vzporu stojmo – vzpažit – z rozběhu 2-3 kroku přemetový poskok a přemet stranou

(max. 2 b.)

b) Přeskok Kuň našíř – výška 110 cm – mustek Reuther v libovolné vzdálenosti, z rozběhu odrazem snožmo skrčka

(max. 1 b.)

c) Hrazda po hlavu ze shybu stojmo nadhmatem – odrazem snožmo (jednonož) výmyk do vzporu – přešvih únožmo pravou (levou) – únožka pravou (levou)

(max. 1 b.)
Hodnocení: max. 4 body, nesplnění cvičebního tvaru 0 bodů.

Sportovní hry:

1) Basketbal
Test správného technického provedení, úspěšnosti střelby nad hlavou a dodržení pravidel: driblink zprava pravou rukou ke koši, dvojtakt zakončený střelbou (1. pokus), driblink vlevo od koše, obrat, zleva driblink levou ke koši, dvojtakt zakončený střelbou (2. pokus).

Hodnocení basketbalu: Počet bodů
2 úspěšné pokusy 2 body
1 úspěšný pokus 1 bod
0 úspěšných pokusů 0 bodů

2) Volejbal
Herní projev ve vlasntí hře – max. 2 body

Hodnocení : max. 4 body.

Celkové hodnocení talentové zkoušky: součet získaných bodů v jednotlivých disciplínách.

Pozn.: přijetí ke studiu oboru TV na PedF předpokládá automaticky dobré zvládnutí základních dovedností v bruslení, lyžování a jízdě na kole.

Ústní zkouška

Součástí přijímacích zkoušek je pohovor na téma historie i současné dění v jednotlivých sportovních odvětvích a celková orientace uchazeče v tělesné výchově a sportu mládeže.

Literatura:
Encyklopedie TV. Praha: Olympia, 1988
tělesná výchova a sport mládeže. Praha: UK FTVS (periodikum)
přehled aktuálního dění ve školní tělesné výchově a sportu.

Celkové hodnocení ústní zkoušky: max. 6 bodů.

Celkové hodnocení přijímací zkoušky CŽV rozšiřující studium TV je součet získaných bodů z talentové a ústní zkoušky. Maximálně 20 bodů.

 

Požadavky z talentové (praktické) části přijímací zkoušky jsou koncipovány pro uchazeče ve věku do 30 let. Pro další desetileté období věku jsou upraveny pro výkon nižší o 10%. Pro věk na 40 let je možný individuální přístup zkušební komise (nezbytná je konzultace s vedením KTV před podáním přihlášky).

(aktualizováno 11.11.2010)