Norway grants (Norské fondy) + DZS (Dům zahraniční spolupráce)

 obr.   logo

Norway grants (Norské fondy) + DZS (Dům zahraniční spolupráce)

Programme: CZ07 Scholarship Programme and Bilateral Scholarship Programme

Sector code: 1142000

Application number: NF-CZ07-MOP-2-1402014

Project name: Outdoor Learning and Health Physical Education in Cross-curricular Education

(Outdoorové vyučování a zdravotní tělesná výchova v mezipředmětových vztazích ve vzdělávacím procesu)

 

Programme result: Increased higher education student and staff mobility between Beneficiary and EEA EFTA States

Programme output = project result: Increased skills/competences of staff

(Výstupy a výsledky: zvýšení mobility studentů a učitelů mezi donorskými státy EEA EFTA a Českou republikou, rozvoj profesních dovedností a kompetencí).

 

Project summary:

The mobility will support and develop inter-institutional cooperation in the field of education. The Czech partner will provide knowledge, skills and methods in Health Physical Education, the Norwegian partner in Outdoor Learning. Exchange of information, student mobility, job-shadowing, model lessons will help in subsequent retraining process of teaching and learning and innovation of teaching methods. It will contribute to the development of educational programmes. Common courses will provide a platform for creating common modules, new teaching tools and methods, for integrating Health Physical Education and Outdoor Learning into the curriculum of both countries. Students and teachers will observe, demonstrate, compare and evaluate the proposed procedures in Health Physical Education and Outdoor Learning in educational process and assess crosscurricular integration.

Mobilita bude podporovat a rozvíjet inter-institucionální spolupráci v oblasti vzdělávání. Český partner poskytne znalosti, dovednosti a metody v oblasti zdravotní tělesné výchovy, norský partner v oblasti outdoorového vyučování. Výměna informací, studentská mobilita, náslechy a hospitace, ukázkové lekce pomohou v následném rekvalifikačním vyučovacím procesu a v inovaci vyučovacích metod. To zároveň přispěje k rozvoji vzdělávacích programů. Společné kurzy poskytnou platformu pro společné moduly, nové vyučovací pomůcky a metody, pro začlenění zdravotní tělesné výchovy a outdoorového vyučování do učebních plánů v obou zemích. Studenti a učitelé budou sledovat, představovat, srovnávat a hodnotit navržené postupy v obou předmětech ve vzdělávacím procesu a hodnotit mezipředmětové vztahy.

 

Dates: 01.04.2015 – 31.03.2016

Contact persons:

Marie Hronzová – Statutory representative, Project manager and promoter (zástupce Pedf UK, předkladatelka a manažerka projektu) marie.hronzova@pedf.cuni.cz

Zuzana Trnková – Project coordinator (koordinátorka projektu)

Radka Wildová – Dean of the Faculty of Education (děkanka Pedf UK)

Ladislav Kašpar – Project supervizor (supervize)

 

Partner: The University of Stavanger, Norway, The Faculty of Arts and Education (Unoverzita ve Stavangeru – Norsko, Fakulta umění a vzdělávání)

Contact persons:

Trym Eystein Nicolaysen – Project coordinator (trym.holbek@uis.no)

 

Project description:

Health-oriented exercises and health-oriented programs have a fixed place in the school curriculum in the Czech Republic. In Norway, Outdoor learning has a long tradition and is at a very high level. The lack of awareness of interconnection and application of both these elements among practicing and future teachers in the Czech Republic was the motivation for the proposed project which should bring experience from the Norwegian Education to the Czech system. The second element of motivation is the need to compensate or alternate sedentary way of learning. Health body and mind is vital for strengthening an individual as well as a society. Match of general objectives and the scope for strengthening inter-institutional Czech-Norwegian relations is the reason why the proposal is being submitted within this call. The growing demands on the quantity of education lead to the predominance of indoor teaching. In particular school subjects, there is room for healthy and natural movement, but it is not recognized and used by teachers. On the other hand, there is a wide tray of compensatory and corrective exercises that can be used both in the course of indoor and outdoor learning. The project has connection to the outcomes and recommendations of the Comenius projects OUTLiNES (2006-2009) and there is close relation between these projects.

Zdravotně orientovaná cvičení a zdravotně orientované programy mají pevné místo ve školním vzdělávacím programu v České republice. Outdoorové vyučování má vysokou úroveň a dlouhou tradici v Norsku. Nedostatečné povědomí o propojení a aplikaci obou těchto prvků mezi praktikujícími učiteli a studenty v České republice bylo motivací předloženého projektu, který by měl přenést zkušenosti z norského vzdělávacího systému do českého. Druhým motivačním prvkem je potřeba kompenzace sedavého způsobu vyučování. Myšlenka „ve zdravém těle zdravý duch“ je zásadní jak pro posílení osobnosti, tak celé společnosti. Narůstající požadavky na kvantitu poznatků vedou k převažujícímu indolovému vyučování. V některých vyučovacích předmětech je prostor pro zdravý a přirozený pohyb, ale často není učiteli využíván. Na druhé straně je zde řada možností pro zařazení zdravotních vyrovnávacích a kompenzačních cvičení jak v indolovém, tak v outdoorovém vyučování. (Tento projekt navazuje na poznatky a doporučení z projektu, který se uskutečnil v letech 2006 – 2009 v rámci programu Comenius pod názvem OUTLiNES).

ACTIVITIES:

Outdoor Learning in Teacher Training Practise (in CZ)                                 11.10. – 18.10. 2015

(Outdoorové vyučování v pedagogické praxi)

(for 2 teachers and 3 students from Norway)

 Norwegian teachers / students will come to the sport facility of Charles University in Brandýs nad Labem (25 km from Prague). 2 norští učitelé a 3 studenti v Brandýse nad Labem

Norwegian teachers supported by students will teach and demonstrate by means of lectures and practical workshops how is possible to link outdoor lessons with physical education and other subjects in curriculum – best practice examples. (Children from local primary schools will be available). They will also practice teaching shadowing of Health Physical Education and will contribute to the development of linguistic communication abilities of Czech students. Teachers and students will have the opportunity to become familiar with the educational system in the Czech Republic and a level of outdoor learning and healthy oriented educational programmes.

Incoming students will continue in following course – “ Health Physical Education in Outdoor learning – a course for students“.

Norští učitelé za spolupráce studentů budou vyučovat a představovat formou praktických workshopů i teoretických přednášek, jak lze začlenit outdoorové vyučování do tělesné výchovy i dalších vyučovacích předmětů (+ žáci fakultní školy v Brandýse). Dále budou norští partneři sledovat výuku zdravotní tělesné výchovy a pomáhat při zlepšování komunikačních schopností českých studentů. Norští partneři se seznámí s českým vzdělávacím systémem a dosavadním využitím outdoorových programů. Studenti budou pokračovat v navazujícím týdenním kurzu.

 

Health Physical Education in Outdoor learning – a course for students (in CZ) 19.10. – 24.10. 2015

(Zdravotní tělesná výchova v outdoorovém vyučování)

(for 3 students from Norway)

 The course continues and builds on the previous course „Outdoor Learning in Teacher Training Practise“.

Students will participate in outdoor activities suitable for students of all types of schools, including pre-school age children. Students will learn about the possibilities of using and integrating features of health physical education in outdoor lessons. Students will participate in teaching health physical education „outdoors“ and „indoors“. They will learn to search and apply sound principles of physical activities and prepare their own healthy outdoor teaching projects.

Kurz navazuje na předchozí kurz a dále rozvíjí zmíněné aktivity. Studenti se budou aktivně účastnit outdoorových aktivit na všech typech škol, včetně mateřských. Studenti se seznámí s možnostmi využití a začlenění zdravotní tělesné výchovy do outdoorového vyučování. Budou se aktivně účastnit výuky tělesné výchovy, učit se sledovat a aplikovat základní principy TV aktivit a připravit vlastní výukové projekty.

 

Health Physical Education and Outdoor Learning at Schools (in Norway)           30.8. – 6.9. 2015

(Zdravotní tělesná výchova a outdoorové vyučování ve školách)

(for 2 teachers and 5 students from The Czech Republic)

Czech students and teachers undergo a week of study/job-shadowing to increase their skills and competences at the Faculty of  Arts and Education at the University of Stavanger.

Czech teachers provide the Norwegian partners (teachers and students) knowledge, experience and skills in Health Physical Education and their application in the teaching process in elementary schools (lectures, workshops, best bractice examples).

Teachers and students will learn about the educational system in Norway, especially in the application of outdoor learning in the educational process. They will have the opportunity to visit local schools and see outdoor teaching/learning in practice.

The students will participate mainly in lessons with relation to Outdoor learning process or Physical Education and other related subjects.

Dna čeští učitelé a 5 studentů absolvují týdenní studijní pobyt na univerzitě v norském Stavangeru. Čeští učitelé poskytnou norskému partnerovi znalosti, zkušenosti a dovednosti z oblasti zdravotní tělesné výchovy a jejího využití ve vyučovacím procesu (přednášky, workshopy). Čeští učitelé a studenti se seznámí s norským vzdělávacím systémem, především s využitím outdoorového vyučování. Navštíví místní školy a budou sledovat aplikaci v praxi. Studenti se budou účastnit především výuky a kurzu zaměřeného na Outdorové vyučování a tělesnou výchovu, ale i další předměty.

 

Outdoor learning in school practice – a course for students (in Norway)             7.9. – 13.9.2015

(Outdoorové vyučování ve školní praxi)

(for 5 students from The Czech Republic)

 This course is a continuation of the previous week study period – „Health Physical Education and Outdoor Learning at Schools“. Students will learn in detail the methods and forms of outdoor learning and will have opportunity to test the effects of linking  a healthy exercise regimen and outdoor classroom. Students will have the opportunity to gather material for a presentation of the project and for their research work. Students will participate in outdoor activities together with Norwegian students and will have the opportunity not only to acquire knowledge and skills, but also improve their communication skills in English.

Tento kurz je pokračováním předchozího studijního pobytu. Studenti se seznámí s detaily metod a forem outdoorového vyučování a budou mít možnost vyzkoušet propojení zdravotní tělesné výchovy a outdoorového vyučování. Budou mít rovněž možnost pro hledání a shromažďování materiálu pro jejich odborné nebo závěrečné práce. Studenti se budou účastnit outdoorových aktivit spolu s norskými studenty a rozvíjet jak odborné, tak jazykové dovednosti.

 

Participants: Účastníci

Czech teachers: Marie Hronzová and Zdeňka Engelthalerová (pro nemoc změna v osobě: Petra Nakládalová)

Norwegian teachers: Geirulf Tronerund and Åge Vigane

Czech students (The tender was held on April 13, 2015 at the Department of Physical Education building in Brandys nad Labem): Marie Jůzková, Barbora Hamáčková, Jan Splítek, David Nováček, Petra Kurutzová

Norwegian students: Marie Aarrestad Nesse , Ruben Wallentinsen, Przemyslaw Wojciech Filipiak

 

Průběžné a následné akce:

10.09.2015 – seminář/porada KTV: prezentace průběhu a výsledků prvního týdne mobility na University of Stavanger (Hronzová, Nakládalová) (workshop, presentation the results of the 1st week of mobility)

14.09.2015 – konference o PRVOUKU na FTVS – odkaz v rámci příspěvků (Kašpar) (conference about PRVOUK at faculty of PE and sports)

15.10.2015 – lesní školka u Sadské – outdoorové vyučování v předškolní pedagogice (Engelthalerová, Hronzová, Vigane, Tronerud, Nesse, Wallentinsen, Filipiak)(forest kindergarden in Sadská – outdoor education in preschool education)

19.10.2015 – seminář/ukázková hodina na ZŠ J.Palacha v Brandýse n/L: možnosti zdravotní TV ve vyučování – cvičení s overbally v hodině anglického jazyka, propojení s mezipředmětovými vztahy (Hronzová, Nesse, Filipiak) (workshop/sample lesson at primary school in Brandýs n/L, possibilities of health exercise in the classroom, interconnection with English language)

21.10.2015 – praktické cvičení/seminář: Outdoorové vyučování pomocí outdoorových didaktických a pohybových her. Ukázka se žáky ZŠ J.Palacha Brandýs n/L. (studenti PedF, Hronzová, Nesse, Filipiak, Wallentinsen, Hamáčková) (workshop: Outdoor learning by means of didactic and motion games – demonstration with lulils of a local school)

21.10.2015 – přehlídka mezinárodních projektů na PedF UK – prezentace projektu (Hronzová, Kurutzová) (presentation of international projects at the Faculty of Education)

04.11.2015 – seminář na PedF UK – Prezentace studentské mobility v rámci různých mezinárodních programů na PedF UK (Hamáčková, Splítek, Nováček, Jůzková, Kurutzová) (workshop at the faculty: Presentation of student mobility in the framework of various international programs at Charles University)

12.11.2015 – DZS: příklad dobré praxe – prezentace projektu na Evaluačním semináři Norských fondů a Fondů EHP (Slaninová) (DZS – example of best practice at Evaluation seminar of Norway Grants and  EEA )

30.11.2015 – prezentace projektu pro studenty 1. ročníku předškolní pedagogiky (Jůzková) (project presentation for students of the first year of pre-school education)

15. a 17.02.2016 – seminář/cvičení: význam outdoorového vyučování v ZTV –  kombinované studium pro 1. st. ZŠ, 1. roč. (Hronzová) (workshop: 

15. a 16.02.206 – seminář/cvičení: význam outdoorového vyučování v ZTV – kombinované studium pro 1. st. ZŠ, 4. roč. (Hronzová) (importance of outdoor learning in health physical  education – for combined study students – 1st yeaer)

18.02.2016 – seminář/cvičení: význam outdoorového vyučování v ZTV pro praktikující učitele – rozšiřující studium(Hronzová) (workshop: importance of outdoor learning in health physical  education – for teachers)

26.02.2016 – seminář/cvičení: Pohybové dovednosti dětí – význam zdravotně orientovaných cvičení a outdoorových aktivit – kombinované studium 2.roč. MŠ (Hronzová) (workshop: motor skills of children – the importance of health oriented exercise and outdoor activities – for combined study students – 2nd year)

28.05.2016 – 04.06.2016: TV – Letní kurz: výuka outdoorových aktivit, sportů, cvičení a pobytu v přírodě. Zapojení zahraničních „Erasmus+“ studentů (Hronzová, Engelthalerová) (Outdoor summer course: teaching outdoor activities, sports, exercise and staying in the countryside. The involvement of foreign ‚Erasmus‘ students.)

 

 

 

 

 

Odkazy:

https://uloz.to/!EbjfoyGJM/norsko-2015-hudba-jpg

http://mahron.rajce.idnes.cz/Norsko_1

http://mahron.rajce.idnes.cz/Norsko_2

http://mahron.rajce.idnes.cz/Norsko_3

http://mahron.rajce.idnes.cz/prednaska

http://mahron.rajce.idnes.cz/sk_lka

http://mahron.rajce.idnes.cz/lesni_skolka

http://mahron.rajce.idnes.cz/Norove_v_Praze

https://www.facebook.com/events/1699922163576260/

https://youtu.be/1RdrJqet9Z8 (https://www.youtube.com/watch?v=1RdrJqet9Z8&feature=youtu.be)