Předmět: Fyziologie tělesných cvičení

Okruhy ke zkouškám

Předmět: Fyziologie tělesných cvičení

Kód předmětu: B2320004
Obor: Tělesná výchova a sport – bc. studium
Druh zkoušky: písemný test + ústní zkouška
Typ studia: (nezvoleno) (nezvoleno)
1) Zákonitosti činnosti lidského organismu při tělesném zatížení, jak z hlediska krátkodobých reaktivních změn, tak i z hlediska změn dlouhodobých, adaptačních s přihlédnutím k vlivu prostředí a ontogenetickému vývoji
2) Metabolické děje při tělesné zátěži
3) Adaptační a regulativní mechanismy uplatňující se při zátěži
4) Zátěžová reakce a adaptace kardiovaskulárního a dýchacího systému
5) Termoregulační mechanismy
6) Činnost CNS
7) Neurohumorální regulace
8) Základy funkční zátěžové diagnostiky

Doporučená literatura

Bartůňková, S. a kol. (1996) Praktická cvičení z fyziologie pohybové zátěže. Praha: UK
Havlíčková, L. a kol. (1991) Fyziologie tělesné zátěže I.obecná část. Praha: UK
Máček, M., Vávra, J. (1988) Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. Praha: Avicenum
Dylevský, I. (1998) Anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: EPVA