Předmět: Didaktika vyučování TV

Okruhy ke zkouškám

Předmět: Didaktika vyučování TV

Kód předmětu: 01320061
Obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – TV
Druh zkoušky: ústní zkouška
Typ studia: (nezvoleno) (nezvoleno)
Tématické okruhy ke zkoušce:

1) Metody didaktického výzkumu v tělovýchovném procesu

2) Řídící didaktické styly v TV procesu

3) Faktory didaktického procesu

4) Didaktické zásady v TV procesu

5) Didaktické metody uplatňované v TV procesu

6) Didaktické postupy uplatňované v TV procesu

7) Organizační formy práce uplatňované v TV procesu

8) Diferenciace v TV procesu

9) Stavba resp. struktura vyučovací hodiny v TV

10) Obsah a charakteristika učiva TV na I. stupni (co by se žák měl naučit – a co by mělo být výstupem jeho znalostí resp. dovedností)

11) Rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP) pro základní vzdělávání v rámci TV

12) Cíle, úkoly, činitelé v TV procesu a zájmové formy TV

13) Podmínky, plánování, evaluace v tělovýchovném procesu a jeho specifika

14) Charakteristika úlohy žáka a učitele v edukačním procesu TV

15) Ontogeneze motoriky a motorické učení, ontogenetické zvláštnosti dětí a mládeže ve vztahu k TV

16) Motorické dovednosti resp. schopnosti a jejich rozvoj

17) Výchovně-vzdělávací působení v TV, komunikace učitele s rodiči a ostatními učiteli, aktivace žáků k pohybové činnosti, typologie osobnosti učitele TV

18) Úrazy žáků v TV a jejich prevence – bezpečnostní požadavky nutné z hlediska právní ochrany učitele tělesné výchovy

19) Postoj učitele TV ke změnám žáků ve vybraných věkových kategoriích

20) Motorické testy v TV a testování žáků v TV

 

Doporučená literatura

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz

Dlouhý, M. Rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením prostřednictvím intervenčního pohybového programu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 2011.

Dvořáková, H. Didaktika tělesné výchovy a dětí s hendikepy. Praha: UK PedF.

Krejčí, M., Baumeltová, M. Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. České Budějovice: INCA 1999.

Mužík, L., Krejčí, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex.

Mazal, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000.