Předmět: Gymnastika III

Okruhy ke zkouškám

Předmět: Gymnastika III

Kód předmětu: O01320141
Obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – TV
Druh zkoušky: ústní zkouška
Typ studia: prezenční
Tematické okruhy ke zkoušce z gymnastiky (1 otázka z teorie + 1 otázka z metodiky)Teorie

 1. Systém gymnastiky (dělení, cíl, úkoly, gymnastické pohybové aktivity).
 2. Držení těla, technika cvičení v gymnastice, specifika nácviku gymnastických činností.
 3. Problematika průpravné části hodiny.
 4. Stimulace pohybových schopností pomocí gymnastických prostředků u dětí mladšího školního věku.
 5. Základy gymnastiky v RVP: základní gymnastika (kompetence, očekávané výstupy, učivo – činnosti ovlivňující zdraví, úroveň pohybových dovedností, činnosti podporující pohybové učení).
 6. Základy gymnastiky v RVP: prvky sportovní gymnastiky (kompetence, očekávané výstupy, učivo – činnosti ovlivňující zdraví, úroveň pohybových dovedností, činnosti podporující pohybové učení).
 7. Základy gymnastiky v RVP: rytmická gymnastika s převažujícím estetickým účinkem (kompetence, očekávané výstupy, učivo – hudebně pohybová výchova, cvičení bez náčiní a náčiním, taneční výchova).
 8. Základy gymnastiky v RVP: kondiční formy gymnastiky (kompetence, očekávané výstupy, učivo – stimulace pohybových schopností).
 9. Zdravotně orientovaná zdatnost v gymnastice.
 10. Motoricko funkční příprava v gymnastice.
 11. Využití hudby v různých druzích gymnastiky (hudebně pohybové vztahy, výběr hudby).
 12. Motorické učení v gymnastice, vyučovací metody a postupy.
 13. Didaktické aspekty gymnastiky – organizační formy, didaktické styly a zásady.
 14. Vybavení pro gymnastiku (využití náčiní a nářadí, parametry, technika cvičení, zařazení do hodin).
 15. Pohybová skladba (historie, význam, druhy pohybové skladby, složky, principy tvorby).

Metodika

Popis vybraného prvku sportovní gymnastiky (technika, metodika, záchrana a dopomoc, průpravná cvičení)

 

Literatura:

 1. Dvořáková, H. Školáci v pohybu – tělesná výchova v praxi. Praha: Grada publishing, 2012.
 2. Dvořáková, H., Engelthalerová, Z. a kol. Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha, Karolinum, 2017.
 3. Chrudimský, J., Krištofič, J., Marek, j., Vorálková, J. Gymnastika v obrazech. Praha: UK FTVS, 2012. Multimediální učební text.
 4. Chrudimský, J., Šimůnková, I., Novotná, V. a kol. Gymnastická terminologie. Praha: UK FTVS, 2013. Multimediální učební text.
 5. Novotná, V. Panská, Š., Šimůnková, I. Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Praha: UK FTVS, 2011. Multimediální učební text.
 6. Hájková, J. – Vejražková, D.: Základní gymnastika. Praha, Karolinum, 2005.
 7. Hájková, J. Kapitoly z gymnastiky na 1. St. ZŠ pro denní i distanční studium. Praha, Karolinum, 2008.
 8. Krištofič, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha, Grada 2004.
 9. Skopová, M., Zítko. M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2006.

https://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/uvod.php