Předmět: Teorie TK a antropomotoriky II

Okruhy ke zkouškám

Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. Motorika člověka. Pohyb a tělesná cvičení. Pohybové schopnosti, jejich rozvoj a diagnostika. Pohybové dovednosti. Motorické učení. Somatotypy. Tělesná výchova její funkce, cíle a systém. Sport a sportovní trénink. Pohybová rekreace, pohybové režimy. Zdravotní a didaktické aspekty pohybových aktivit. Vše v aplikaci na specifika studia.

Předmět: Teorie TK a antropomotoriky II

Kód předmětu: 01320148
Obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – TV
Druh zkoušky: písemný test
Typ studia: magisterské

Doporučená literatura
Hodaň, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: FTKUPa, 2000.
Rýdl, M. Kapitoly z filozofie tělesné kultury. Praha: UK, 1993.
Hájek, J. Antropomotorika. Praha: PedF: UK, 2012
Kőssl, J., Štumbauer, J., Waic, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. I., II., III. Praha: UK, 1994.
Hogenová, A. Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum, 2001.
Hrabinec, J. Prostor pro porozumění tělesné kultuře. In: Prostory porozumění, výchova, umění, sport. Praha: UK PedF, 2003. str. 56 – 62.
Slepičková,I. Sport a volný čas. Praha: Karolinum, 2000.
Teplý, Z. Zdraví, zdatnost, pohybový režim. Praha: ČASPV, 1995.