Předmět: Didaktika zdravotní TV

Okruhy ke zkouškám

Předmět: Didaktika zdravotní TV

Kód předmětu: ON2320010
Obor: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – TV, násl. mgr. studium
Druh zkoušky: ústní zkouška/písemný test v příp. většího počtu přihlášených
Typ studia: (nezvoleno) (nezvoleno)
Didaktika zdravotní tělesné výchovy (ZTV)
1. Zdravotní tělesná výchova (ZTV) – definice, pojetí, zařazení v  tělovýchovném vzdělávacín systému, zdravotní skupiny
2. ZTV ve vztahu s jinými vědními obory
3. Cíle a úkoly ZTV
4. Organizační formy ve ZTV (školní a mimoškolní formy ZTV, ZTV v tělocvičně, v bazénu, na hřišti, v přírodě, ve třídě, ve zdravotnickém zařízení, v tělovýchovném zařízení).
5. Didaktické zásady ve ZTV
6. Vyučovací jednotka ZTV, její struktura a cíle, specifika (stavba cvičební jednotky, členění, obsah jednotlivých částí, odlišnosti od hodiny TV)
7. Didaktické metody ve ZTV
8. Didaktický proces ve ZTV – ovlivňující faktory
9. Základní cvičební polohy ve ZTV
10. Svalová nerovnováha
11. Pedagogická diagnostika ve ZTV
12. Druhy pohybů dle způsobu provedení
13. ZTV, TV, LTV, ATV – odlišnosti, vztah
14. Jiné pohybové činnosti ve ZTV
15. Vyrovnávací cvičení

Doporučená literatura

Hošková,B.,Matoušová,M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2000.
Hronzová,M. Vyrovnávací a kondiční cvičení. Praha: Karolinum 2011.

Kyralová,M., Matoušová,M. Zdravotní tělesná výchova II.část. Praha: ONYX, 1996.
Praha: UK 1995.

Rychtecký,A.: Fialová, L.: Didaktika školní tělesné výchovy.