Předmět: Didaktika zdravotní TV

Okruhy ke zkouškám

Předmět: Didaktika zdravotní TV

Kód předmětu: ON2320010
Obor: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – TV, násl. mgr. studium
Druh zkoušky: ústní zkouška
Typ studia: (nezvoleno) (nezvoleno)
Didaktika zdravotní TV

1.Didaktika zdravotní TV – obsah a cíl předmětu, zvláštnosti a interakce s ostatními vyučovacími předměty (TV, biologie).
2.Pedagogická dokumentace, směrnice a právní normy (učební osnovy, učební plány, třídní kniha, příprava na hodinu, pedagogický deník, směrnice MŠMT, právní odpovědnost učitele v hodinách ZTV, postižitelné chyby učitele).
3.Metody a postupy ve zdravotní TV (postupy komplexní, analyticko-syntetické, synteticko-analytické a vhodnost jejich použití v ZTV, metody motivační, expoziční, fixační a diagnostické a příklady uplatnění v ZTV) .
4.Organizační formy ve zdravotní TV (školní a mimoškolní formy ZTV, ZTV v tělocvičně, v bazénu, na hřišti, v přírodě, ve třídě, ve zdravotnickém zařízení, v tělovýchovném zařízení).
5.Didaktické zásady ve zdravotní TV (vědeckosti, uvědomělosti, názornosti, přiměřenosti, soustavnosti, trvalosti, vždy v podmínkách ZTV).
6.Vyučovací jednotka zdravotní TV, její struktura a cíle, specifika (stavba cvičební jednotky, členění, obsah jednotlivých částí, odlišnosti od hodiny TV).
7.Vyučovací styly ve zdravotní TV, jejich aplikace v jednotlivých částech hodiny (styl příkazový, praktický, reciproční, se sebehodnocením, s nabídkou, s objevováním, s rozhodováním – vhodnost použití při jednotlivých oslabeních a cvičeních).
8.Osobnost učitele v procesu zdravotní TV (odbornost, zaměřenost, obecné a speciální vědomosti, obecné a speciální schopnosti – pohybové, pedagogické, didaktické, odborné, organizační, tvůrčí.)
9.Zásady bezpečného vedení a průběhu vyučovací jednotky (bezpečnost z hlediska organizačního, struktury a obsahu hodiny, hygienické zásady)
10.Specifika motorického učení ve zdravotní TV (senzomotorika, psychomotorika, dynamický stereotyp, motorický zásobník, druhy senzomotorického učení v ZTV – imitační, instrukční, zpětnovazební, problémové, ideomotorické).
11.Chyby při cvičení, jejich prevence a způsoby korekce (chyby při vedení a při cvičení z hlediska učitele i žáka, důležitost odstraňování chyb v ZTV, efekt a mechanismy v učení v ZTV, zpevňování, retence a zapomínání).
12.Rozvoj základních pohybových schopností ve zdravotní TV (síla, rychlost, vytrvalost, obratnost, flexibilita, rovnováha, způsoby rozvoje pohybových schopností ve zdravotní TV, zdravotně orientovaná tělesná zdatnost).
13.Zvláštnosti vyučovacího procesu z hlediska ontogenetického vývoje (periodizace vývoje, riziková období z hlediska jednotlivých tělních systémů, specifika výběru a aplikace vyrovnávacích cvičení v jednotlivých obdobích).
14.Učivo speciální a všeobecně rozvíjející, využití speciálních terapeutických metod ve zdravotní TV (interakce učiva TV, ZTV a LTV, léčebné a zdravotně preventivní programy – Pilátes, Mojžíšová, Brügger, postizometrická relaxace).
15.Možnosti využití prvků zdravotní TV v jiných vyučovacích předmětech (možnosti prevence a vyrovnávání svalových dysbalancí ve třídě, v rámci praktických předmětů a internátních kurzů, nepovinných kroužků).
16.Způsoby hodnocení a klasifikace ve zdravotní TV (klasifikace slovní, číselná, škálová, pecentuální, stanovení reálných cílů a očekávání, pedagogická diagnostika v ZTV).
17.Motivační nástroje ve zdravotní TV (potřeby a jejich naplňování, popudy a pobídky, zdravotní, estetické, společenské stimuly, pozitivní a negativní motivace, zájmy a postoje).
18.Možnosti integrace dětí s různými typy oslabení do zdravotní TV a ostatních vyučovacích předmětů. (částečné a úplné osvobozování z tělesné výchovy kontra zapojování dětí s oslabením do vyučovacího procesu, příprava učitele pro integrované vyučování, spolupráce s rodinou a lékařem, výhody a nevýhody, bezpečnost).

Doporučená literatura

Rychtecký,A.: Fialová, L.: Didaktika školní tělesné výchovy.
Hronzová,M. Vyrovnávací a kondiční cvičení. Praha: Karolinum 2011.

Hošková,B.,Matoušová,M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2000.
Kyralová,M., Matoušová,M. Zdravotní tělesná výchova II.část. Praha: ONYX, 1996.
Praha: UK 1995.