OBECNÁ STRUKTURA DP / BP

 1. Úvod
  Aktuálnost tématu, vlastní vztah k tématu, koncepce práce, atd.
 2. Problém a cíl práce
  • Cíl = jaký záměr sledujeme, jaké poznatky chceme získat, co tím vyřešíme, jaký to má teoretický a praktický význam. /Možno formulovat vedle obecného cíle i cíle dílčí, operativnější./
  • Problém = formulace konkrétních vědeckých otázek, které ztohoto cíle vyplývají a které budeme řešit. 
 3. Teoretická část
  Vymezení použitých pojmů, obecná charakteristika předmětu výzkumu. Všestranná teoreticko empirická analýza problému, tj. tvůrčí syntéza poznatků získaných všestrannou informační přípravou /studiem pramenů, konzultací sodborníky, sondáží v terénu/
 4. Hypotézy
  /hlavní i dílčí/ Předpokládané odpovědi na otázky formulované vproblému, jejich pravdivost ověří , tj.verifikuje, teprve náš výzkum./ Přijetí i zamítnutí hypotézy má stejnou poznatkovou hodnotu, proto při verifikaci hypotéz zachováváme maximální objektivitu./
 5. Metody a postup práce
  Výčet metod získávání vědeckých faktů /ev. popis použitých metod pokud jsou použity neobvykle/, hodnocení jejich validity. Popis metodiky statistického zpracování. Dílčí kroky postupu práce.
 6. Výzkumná část /event. Výsledková část/
  • Použitý výběrový soubor /rozsah, reprezentativnost způsob výběru, výběrová chyba/.
  • Popis experimentuprůběhu pokusného vyučování apod.
  • Výsledky výzkumu /vyhodnocení výsledků získaných jednotlivými metodami/ tj.: kvalitativní a kvantitativní analýza výzkumnéhomateriálu /tj. slovní popis, měření, tabulky, grafy, schémata, výsledky statistického zpracování/ a současně i interpretace výsledků, tj. co ze zjištěných faktů lze vyvodit, formulace dílčích závěrů,vyvození poznatků.
 7. Diskuse
  Hodnocení validity a reliability poznatků, možností jejich zobecnění, srovnání sjinými výzkumy a steorií, diskuse o přijetí či nepřijetí hypotéz, úspěchy a nedostatky výzkumu.
 8. Závěry
  Pregnantní formulace závěrů ve formě vědeckých poznatků, odpovědí na položené otázky ve vztahu khypotézám a cílům práce. Doporučení pro teorii a praxi, možnostivyužití práce
 9. Použitá literatura /dle norem/
 10. Přílohy
  Použité výzkumné pomůcky, bianko dotazníky, formuláře, souhrnné tabulky, diagramy, fotografie, doplňující informace a poznatky, které nebyly potřeba pro přímou argumentaci atd.

  /Za KTV doporučuje Jiří Hrabinec/