Obsah stránky

Rigorózní řízení

Základní charakteristika

Ke státní rigorózní zkoušce na PedF UK podle § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění se mohou přihlásit absolventi magisterských studijních programů v oblasti pedagogických věd. Na PedF UK lze konat státní rigorózní zkoušku v oboru studia, ve kterém získal uchazeč titul magistr a pro který má PedF UK akreditaci.

Konání státní rigorózní zkoušky se řídí: Rigorózním řádem UK – platí od 1. 1. 2017

Pravidly pro organizaci SRZ na PedF UK – platí od 1. 10. 2017

Státní rigorózní zkoušku lze konat nejdéle do 4 let (čl. 4, odst. 10 RŘ UK) od podání přihlášky.

Požadavky

1.

Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky. Ústní zkouška následuje bezprostředně po obhajobě. Diplomová práce může být uznána jako rigorozní.

Ústní část zkoušky

Ústní zkouška je zaměřena na ověření znalostí uchazeče v oblasti teorie a didaktiky tělesné výchovy a sportu a na klíčové prvky metodiky nácviku pohybových dovedností.

• Předmět číslo 1: Tělesná kultura – Teoretická východiska

• Předmět číslo 2: Didaktika

Okruhy otázek k rigorózním zkouškám

Okruhy A

Okruhy B

Témata:
A1.

Tělesná kultura jako společenský jev a součást kultury lidstva; její charakteristika, struktura a funkce v životě jednotlivce i společnosti

A2.

Sport v procesu socializace člověka; jeho podstata a funkce v moderní společnosti, přístupy k členění jeho struktury, specifika dětského, mládežnického, výkonnostního a vrcholového sportu

A3.

Tělesná výchova a její funkce v dnešní společnosti; struktura cílů TV a možnosti školní TV při vytváření pozitivní motivace žáků k celoživotní pohybové aktivitě

A4.

Pohybová rekreace, její pojetí a společenské poslání, charakteristika, cíle, formy a struktura; pohybová rekreace v životě dětí a mládeže

A5.

Hlavní směry vývoje tělesné výchovy a sportu v 19. A 20. století ve světě a v českých zemích, historicky významné didaktické koncepce ve vztahu k didaktice školní tělesné výchovy; současné zařazení tělesné výchovy do vzdělávacího systému ČR (RVP, ŠVP)

A6.

Mezinárodní sportovní a olympijské hnutí; historie a současnost, úspěchy našich závodníků na OH

A7.

Motorické učení a jeho fáze; základní mechanismy a činitelé motorického učení z didaktického hlediska, jeho sekvenční analýza a křivka motorického učení

A8.

Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti; funkce pohybu v životě člověka, ontogeneze motoriky dětí školního věku; typy pohybových aktivit člověka; pohyb a tělesná cvičení, směry zkoumání tělesných cvičení, strukturální, procesuální a finální stránka tělesných cvičení

A9.

Pohybové schopnosti a dovednosti; struktura, charakteristika a biologický základ komplexu rychlostních, vytrvalostních, silových a obratnostních schopností; jejich diagnostika a metody rozvoje

A10.

Tělesná zdatnost, její výkonové a zdravotní pojetí; tělesná výkonnost a její vztah ke zdatnosti; hodnocení tělesné zdatnosti a výkonnosti; vztah tělesné zdatnosti a psychické odolnosti

A11.

Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku – etapy, stavba a řízení; zatížení a zotavení, složky sportovního tréninku; kondiční, technická, taktická a psychologická; definice, dělení, metody, prostředky a diagnostika; zvláštnosti sportovní přípravy dětí a mládeže, výběr talentů

A12.

Vyučovací proces v TV; vyučovací jednotka, její stavba a efektivita, organizační formy školní TV, didaktické zásady a jejich aplikace v TV, moderní vyučovací postupy, styly a metody

A13.

Bezpečnost žáků v TV. Nejčastější možné chyby učitele tělesné výchovy. Úrazy žáků v TV a jejich prevence

A14.

První pomoc při stavech ohrožujících život, zlomeninách, úrazech hlavy, pneumotoraxu atd.

Témata:
B1.

Sporty a pobyt v přírodě ve vztahu ke školní TV, jejich dělení a místo v současném životním způsobu

B2.

Cíle a úkoly atletiky na jednotlivých stupních škol, didaktické aspekty nácviku atletických disciplín, atleticky zaměřená vyučovací jednotka, rozvoj základních pohybových schopností atletickými prostředky v podmínkách školní tělesné výchovy

B3.

Atletické závody, jejich organizace a pravidla jednotlivých disciplín. Základy a specifika atletického tréninku

B4.

Uplatnění zásad hydrodynamiky v plavecké výuce i při posuzování efektivnosti plavecké techniky u jednotlivých plaveckých způsobů a při pohybu ve vodním prostředí

B5.

Plavecké dovednosti v základní a zdokonalovací plavecké výuce; organizace, obsah, metody a didaktické postupy v plavecké výuce; prvky sebezáchrany a bezpečnosti, dovednosti záchranného a branného plavání; prvky zdravotního plavání a plaveckých sportů

B6.

Sportovní a pohybové hry ve školní tělesné výchově; charakteristika, vysvětlení základních pojmů (cvičení, hra, situace aj.), systematika sportovních her (herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy); didaktické aspekty jejich výuky; cíle didaktického procesu a tréninkové cykly ve sportovních hrách.

B7.

Teorie a didaktika netradičních sportovních her (softbal, hokejbal, futsal, beach volejbal, badminton, lakros atd.)

B8.

Specifika nácviku gymnastických činností (technika, bezpečnost při cvičení, specifika, motoricko-funkční příprava); zdravotně orientovaná zdatnost v gymnastice

B9.

Didaktické aspekty výuky gymnastiky na jednotlivých stupních škol (organizační formy, metodicko-organizační formy, vyučovací metody a postupy, didaktické styly, zásady, struktura hodiny gymnastiky)

B10.

Gymnastika; akrobacie, přeskoky a cvičení na nářadí a s náčiním v rámci RVP, resp. ŠVP (kompetence, očekávané výstupy, učivo – činnosti ovlivňující zdraví, úroveň pohybových dovedností, činnosti podporující pohybové učení)

B11.

Kondiční a estetické druhy gymnastiky v rámci RVP, resp. ŠVP (kompetence, očekávané výstupy, učivo – činnosti ovlivňující zdraví, úroveň pohybových dovedností, činnosti podporující pohybové učení)

B12.

Zdravotní tělesná výchova a její organizační formy; struktura a obsah cvičební jednotky, druhy tělesných cvičení a prostředky používané ve zdravotní tělesné výchově; poruchy a oslabení školní mládeže; prevence, diagnostika a možnosti jejich vyrovnávání; zdravotně znevýhodnění žáci ve školní tělesné výchově a jejich podpora

B13.

Didaktická specifika zdravotní tělesné výchovy; didaktické zásady a aspekty motorického učení v ZTV, spolupráce učitele s dalšími subjekty, hodnocení v ZTV

Nevíte si rady?

Velmi rádi zodpovíme Vaše dotazy či vysvětlíme problematiku, která je v naší odbornosti.

Obsah stránky