Obsah stránky

Rigorózní zkouška

Základní charakteristika

Rigorózní řízení na KTV probíhá v souladu s aktuálně platným Rigorózním řádem UK.

Ke státní rigorózní zkoušce na PedF UK podle § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění se mohou přihlásit absolventi magisterských studijních programů v oblasti pedagogických věd. Na PedF UK lze konat státní rigorózní zkoušku v oboru studia, ve kterém získal uchazeč titul magistr a pro který má PedF UK akreditaci. Po vykonání státní rigorózní zkoušky se uděluje v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd titul „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděný před jménem).

Aktuální informace je možné nalézt zde

Požadavky

Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí:

1.

Obhajoba rigorózní práce

Rigorózní práce: uchazeč předkládá rigorózní práci, která je primárně zaměřena na oblast Kinantropologie, doporučují se témata v oblasti pedagogiky, psychologie TV a především didaktiky TV. Ve výjimečných případech je možné uznat diplomovou práci za rigorózní, a to za splnění těchto předpokladů:

 1. diplomová práce byla hodnocena vedoucím práce i oponentem v posudcích známkou „výborně“
 2. obhajoba diplomové práce musí být hodnocena známkou „výborně“
 3. oponent nebo vedoucí diplomové práce musí být docent nebo profesor
 4. diplomová práce byla oceněna některou z cen udělovaných fakultou nebo univerzitou (na PedF UK např. Agon)
 5. jedná se o vynikající práci, kterou je možné dále rozvíjet a publikovat – tzn. výstupy diplomové práce byly publikovány:
 • v recenzovaném časopise (domácí nebo zahraniční), který je evidován v některé z těchto databází: WoS, Scopus, Erih+
 • (kolektivní) monografii nebo knize, případně skriptech
 1. publikace, vycházející z diplomové práce, musí být publikována ve spoluautorství s vedoucím práce, případně s některým akademickým pracovníkem PedF UK a dedikována KTV PedF UK
2.

Ústní zkouška

Ústní zkouška následuje bezprostředně po obhajobě. Ústní zkouška se skládá ze tří dílčích tematických okruhů, jejichž obsah je na fakultě zkoušen v rámci státní závěrečné nebo státní doktorské zkoušky, a které mají nejbližší vztah k tématu rigorózní práce. Pokud má k tématu rigorózní práce vztah více dílčích tematických okruhů, pak tři dílčí tematické okruhy, ze kterých bude uchazeč skládat ústní zkoušku, stanoví děkan po vyjádření příslušných pracovišť fakulty.

Ústní zkouška je zaměřena na ověření znalostí uchazeče v oblasti filozofie, didaktiky tělesné výchovy a sportu a na klíčové prvky metodiky nácviku pohybových dovedností.

Zkouška se skládá z následujících tematických okruhů:

 • Filozofie pohybu, Kinantropologie
 • Teorie tělesné kultury (historie, fyziologie tělesných cvičení, anatomie, antropomotorika)
 • Didaktika tělesné výchovy (nácvik pohybových dovedností a rozvoj pohybových schopností, klíčové body nácviku, biomechanické zákonitosti pohybové činnosti, nejčastější chyby provedení a průpravná cvičení)

Ústní část zkoušky

Ústní zkouška je zaměřena na ověření znalostí uchazeče v oblasti filozofie, didaktiky tělesné výchovy a sportu a na klíčové prvky metodiky nácviku pohybových dovedností

 

• Předmět číslo 1: Filozofie

• Předmět číslo 2: Teorie TK

• Předmět číslo 3: Didaktika TV

Nevíte si rady?

Velmi rádi zodpovíme Vaše dotazy či vysvětlíme problematiku, která je v naší odbornosti.

Sona_Jandova
prof. PhDr. Soňa Jandová Ph.D.
profesor, vedoucí katedry
sona.jandova@pedf.cuni.cz

Obsah stránky