Obsah stránky

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

Studující do 2020

Základní charakteristika

Bakalářské studium Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání je nabízeno v dvouoborové variantě v prezenční formě.

Bakalářské studium studijního programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky pro široké uplatnění v profesích vázaných na tělovýchovné a sportovní volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých, na práci v institucích, které s těmito aktivitami souvisejí. Obor neposkytuje kvalifikaci pro práci učitele na jakémkoli stupni školy, avšak je koncipován jako předstupeň navazujícího magisterského studia Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy. Oborová příprava pro práci v tělesné výchově a sportu je založena na předmětech všeobecného univerzitního základu, včetně složky pedagogicko-psychologické, na skupině biomedicinských disciplín, dále antropomotoriky, kineziologie, historie a současnost tělesné kultury, sportovního tréninku, psychologie a sociologie tělesné výchovy a sportu a dalších. Pohybové dovednosti, didaktické, metodické a organizační vybavení získávají studenti ve sportovních disciplínách, jako je atletika, gymnastika, plavání, sportovní hry, outdoorové aktivity, lyžování, bruslení a lední hokej, sporty a pobyt v přírodě, ve zdravotní a aplikované tělesné výchově, sportovních masážích a regeneraci aj. Vzdělávání se realizuje v podobě průběžné semestrální výuky či formou internátních kurzů. Absolvování uvedených disciplín zakládá základní stupeň trenérské nebo cvičitelské kvalifikace. Skupina povinně volitelných předmětů vytváří nadstavbu, z níž si student vybírá disciplíny dle svého zájmu a předpokládané budoucí profesní orientace. Student je souběžně vzděláván ve druhém aprobačním oboru, jehož výběr je variabilní. Absolvent má vytvořeny předpoklady k úspěšnému studiu navazujícího magisterského programu učitelství tělesné výchovy

Profil absolventa tohoto oboru odpovídá „obecnému“ profilu absolventa bakalářského studia specializace v pedagogice ve studijním oboru se zaměřením na vzdělávání na UK v Praze, Pedagogické fakultě. Absolvent tohoto studijního oboru má všechny předpoklady pro to, aby pokračoval v magisterském studiu Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ (tělesná výchova) na UK v Praze, Pedagogické fakultě nebo na jiných vysokých školách.

Plány příslušné pro novou akreditaci od roku 2021/22 jsou zde: https://pedf.cuni.cz/PEDF-2169.html (prezenční forma).

 

Průvodce studiem

Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph. D.

Státní zkoušky

Zkouška se skládá z ústní části a z obhajoby bakalářské práce.

Písemná část zkoušky:

2. část SZZ: Obhajoba bakalářské práce

Ústní část zkoušky:

Zkouška se skládá ze dvou oblastí, přičemž první část zahrnuje teoretická východiska společenská, biomedicínská a teorii zátěže. Druhá část je věnována specifice jednotlivých sportovních odvětví, včetně specifik věkových a výkonnostních.

a) TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Do základních tematických okruhů patří tělesná kultura, pojetí TV v kontextu filosofie, historie tělesné kultury, teorie pohybových schopnosti, ontogeneze tělesné motoriky, motorické učení, benefity pohybové aktivity, zdravotně orientovaná zdatnost, sportovní trénink, biomechanika tělesných cvičení, antropologie, základní anatomie, fyziologie zátěže, pohybové dovednosti, testování motoriky.

b) TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

Do základních tematických okruhů patří specifika sportovních a pohybových her, gymnastiky, atletiky, plavání, sportů v přírodě, problematika aplikovaných pohybových aktivit, inkluze, zdravotní tělesné výchovy, regenerace ve sportu. Další okruhy jsou zaměřeny na organizační formy tělesné výchovy a sportu, na didaktické aspekty rozvoje dovedností a na věková, výkonnostní a zdravotní kritéria.

 

Bakalářská práce

Zadávání práce:

Práce se zadávají v systému SIS ve spolupráci s vedoucím práce. Doporučujeme zadávat témata až po konečné finalizaci názvu práce, neboť jej poté nelze měnit (jedině po schválení studijním oddělením). Doporučený termín zadání tématu do SIS: 3 měsíce před termínem odevzdání práce.
Vzor informovaného souhlasu a zadání je zde: KTV_Informovany-souhlas 23 24.docx

Struktura a rozsah práce:

Viz. pokyny pro vypracování práce

Pokyny pro vypracovávání práce:

Závěrečná práce je psána odborným jazykem, neutrálním stylem, není vhodné používat 1. os. j. č., ale raději 1. os. mn. č., často se používá pasívum.
Citační norma pro psaní BP: ISO 690
Student spolupracuje s vedoucím práce, pravidelně konzultuje, dodržuje dohodnuté termíny a respektuje připomínky vedoucího práce. Před samotnou obhajobou práce je vhodné konzultovat samotnou prezentaci s vedoucím práce.

Kvalifikační práce – Opatření děkana 37/2017

Formulář pro zadání bakalářské nebo diplomové práce ke schválení EK KTV PedF UK

O podrobnostech pro závěrečné práce

Šablona bakalářské práce

Opatření rektora č. 72/2017 Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

Přihlašování na státní závěrečné zkoušky

Forma odevzdání práce:

Práce se odevzdává nahráním do systému SIS, jeden výtisk práce je třeba přinést k obhajobě práce. Tento výtisk je studentům po obhajobě vráce. Min. týden před ohajobou práce student obdrží posudek vedoucího a oponenta práce. Oponenta zpravidla určuje garant ve spolupráci s vedoucím katedry a po dohodě s vedoucím práce.

Kontaky

Velmi rádi zodpovíme Vaše dotazy či vysvětlíme problematiku, která je v naší odbornosti.

Obsah stránky