Obsah stránky

Rigorózní řízení

Základní charakteristika

Rigorózní řízení na KTV probíhá v souladu s aktuálně platným Rigorózním řádem UK.
Ke státní rigorózní zkoušce na PedF UK podle § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění se mohou přihlásit absolventi magisterských studijních programů v oblasti pedagogických věd. Na PedF UK lze konat státní rigorózní zkoušku v oboru studia, ve kterém získal uchazeč titul magistr a pro který má PedF UK akreditaci. Po vykonání státní rigorózní zkoušky se uděluje v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd titul „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděný před jménem)

Aktuální informace je možné nalézt zde:

https://pedf.cuni.cz/PEDF-126.html

Požadavky

1.

Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky. Ústní zkouška následuje bezprostředně po obhajobě.
Ústní zkouška se skládá ze tří dílčích tematických okruhů, jejichž obsah je na fakultě zkoušen v rámci státní závěrečné nebo státní doktorské zkoušky, a které mají nejbližší vztah k tématu rigorózní práce. Pokud má k tématu rigorózní práce vztah více dílčích tematických okruhů, pak tři dílčí tematické okruhy, ze kterých bude uchazeč skládat ústní zkoušku, stanoví děkan po vyjádření příslušných pracovišť fakulty.

Rigorózní práce: uchazeč předkládá rigorózní práci, která je primárně zaměřena na oblast Kinantropologie, doporučují se támata v oblasti pedagogiky, psychologie Tv a především didkatiky TV. Ve výjimečných případech je možné uznat diplomovou práci za rigorózní, a to za těchto předpokladů:

  1. diplomová práce byla hodnocena vedoucím práce i oponentem známkou výborně a tuto známku student obhájil také při obhajobě DP
  2. diplomová práce byla oceněna na UK – (např. Agon)
  3. jedná se o vynikající práci, kterou je možné dále rozvíjet a publikovat
  4. výstupy diplomové práce byly publikovány v recnezovaném časopisu (domácí nebo zahraniční) v některé z těchto databází: WoS, Scopus, Erih+. Výstupem musí být článek (kniha, monografie, skripta, apod.) ve spoluautorství s vedoucím práce a s dedikací KTV PedF UKPožadavky

Ústní část zkoušky

Ústní zkouška je zaměřena na ověření znalostí uchazeče v oblasti filozofie, didaktiky tělesné výchovy a sportu a na klíčové prvky metodiky nácviku pohybových dovedností.

• Předmět číslo 1: Didaktika TV

• Předmět číslo 2: Pedagogika a filozofie výchovy

• Předmět číslo 3: Pedagogická psychologie

Tematické okruhy

Filozofie tělesné výchovy

Teorie tělesné kultury, historie, fyziologie tělesných cvičení, anatomie, antropomotorika

Didaktika tělesné výchovy se zaměřením na nácvik PČ a PD, klíčové body nácviku, biomechanické zákonitosti pohybové činnosti, nejčastější chyby provedení a průpravná cvičení

Témata:
1.

Témata budou doplněna.

Témata:
1.

Témata budou doplněna.

Témata:
1.

Témata budou doplněna.

Nevíte si rady?

Velmi rádi zodpovíme Vaše dotazy či vysvětlíme problematiku, která je v naší odbornosti.

Obsah stránky