Obsah stránky

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Základní charakteristika

Bakalářské studium Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání je nabízeno v dvouoborové variantě v prezenční formě. V rámci tohoto studia katedra připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky pro široké uplatnění v profesích vázaných na tělovýchovné a sportovní volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých, na práci v institucích, které s těmito aktivitami souvisejí. Obor neposkytuje kvalifikaci pro práci učitele na jakémkoli stupni školy, avšak je koncipován jako předstupeň navazujícího magisterského studia Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy.

Oborová příprava pro práci v tělesné výchově a sportu je založena na předmětech všeobecného univerzitního základu, včetně složky pedagogicko-psychologické, na skupině biomedicínských disciplín, dále antropomotoriky, kineziologie, historie a současnosti tělesné kultury, sportovního tréninku, psychologie a sociologie tělesné výchovy a sportu a dalších. Pohybové dovednosti, didaktické, metodické a organizační vybavení získávají studenti ve sportovních disciplínách, jako je atletika, gymnastika, plavání, sportovní hry, outdoorové aktivity, lyžování, bruslení a lední hokej, sporty a pobyt v přírodě, ve zdravotní a aplikované tělesné výchově, sportovních masážích aj.

Vzdělávání se realizuje v podobě průběžné semestrální výuky či formou kurzů. Skupina povinně volitelných předmětů vytváří nadstavbu, z níž si student vybírá disciplíny dle svého zájmu a předpokládané budoucí profesní orientace. Student je souběžně vzděláván ve druhém aprobačním oboru, jehož výběr je variabilní. Profil absolventa tohoto oboru odpovídá „obecnému“ profilu absolventa bakalářského studia specializace v pedagogice ve studijním oboru se zaměřením na vzdělávání na UK v Praze, Pedagogické fakultě. Absolvent tohoto studijního oboru má všechny předpoklady pro to, aby pokračoval na PedF UK v magisterském studiu Učitelství tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a SŠ.

Studijní plán

Plány příslušné pro novou akreditaci od roku 2021/22 jsou zde: https://pedf.cuni.cz/PEDF-2169.html (prezenční forma).
Plán studia pro starší akreditace najdete na webu fakulty v části určené studentům (Karolinka) zde: https://pedf.cuni.cz/PEDF-216.html

Přihlášku je možné podat on-line do 29. 2. 2024 (23:59:59) (web). Poplatek je součástí přihlášky, tzn. platba provedená dne 29. 2. 2024 je v pořádku.

1. ročník

Předmět

Semestr

Typ

Anatomie

zimní

povinný

Cílem předmětu je představit studentům pohybový aparát člověka, jeho morfologii, anatomii a fyziologii tak, aby z těchto znalostí mohli vycházet v dalších navazujících specializovaných kurzech jak tělovýchovného, tak biomedicínského zaměření.

Typ zakončení: Zápočet + zkouška

Sportovní a pohybové aktivity I

zimní

povinný

Cílem předmětu je získání základních vědomostí, dovedností a didaktických postupů v atletice, sportovních hrách, plaveckých a gymnastických sportech.

Typ zakončení: Zápočet

Kurz lyžování

zimní

povinný

Cílem předmětu je osvojení a zdokonalení techniky a didaktiky běhu na lyžích klasickou technikou i bruslením a získání základních teoretických znalostí z oblasti lyžování.

Typ zakončení: Klasifikovaný zápočet

Fyziologie člověka a první pomoc

letní

povinný

Předat studentům základní znalosti z fyziologie člověka, vytvořit základ pro studium a fyziologie tělesných cvičení.
Zvládnutí poskytování první pomoci při život ohrožujících stavech a stavech ohrožujících zdraví, které se mohou vyskytnout v tělesné výchově.

Typ zakončení: Zápočet + zkouška

Sportovní a pohybové aktivity II

letní

povinný

Cílem předmětu je získání základních vědomostí, dovedností a didaktických postupů v atletice, sportovních hrách, plaveckých a gymnastických sportech.

Typ zakončení: Zápočet

Kurz sportu a pobytu v přírodě

letní

povinný

Cílem předmětu je seznámení se sporty v přírodě, se zásadami bezpečnosti při outddoorových aktivitách a didaktickými zásadami pro vedení a organizaci těchto aktivit.

Typ zakončení: Zápočet
2. ročník

Předmět

Semestr

Typ

Didaktika TV se základy biomechaniky

letní

povinný

Cílem předmětu je vytvořit základní představu o postavení a zaměření didaktiky školní TV v kontextu učitelské profese.

Typ zakončení: Zápočet + zkouška

Tělovýchovná praxe s reflexí

zimní/letní

povinný

Vedení a organizace tréninkového procesu dětí a mládeže.

Typ zakončení: Zápočet

Fyziologie tělesných cvičení

zimní

povinný

Poskytnout studentům znalosti z oboru fyziologie tělesných cvičení (fyziologie tělesné zátěže), které využijí při práci tělovýchovného pedagoga či trenéra dětí a mládeže.

Typ zakončení: Zápočet + zkouška

Sportovní a pohybové aktivity III

zimní

povinný

Cílem předmětu je získání základních vědomostí, dovedností a didaktických postupů v atletice, sportovních hrách, plaveckých a gymnastických sportech.

Typ zakončení: Zápočet

Historie tělesné kultury a antropomotorika

zimní

povinný

Poskytnout studentům informace o základech teorie tělesné kultury, antropomotoriky a psychologie tělesné výchovy a sportu. Naučit posluchače chápat význam pohybových aktivit pro vytváření životního stylu.

Typ zakončení: Zápočet + zkouška

Sportovní a pohybové aktivity IV

letní

povinný

Cílem předmětu je získání základních vědomostí, dovedností a didaktických postupů v atletice, sportovních hrách, plaveckých a gymnastických sportech.

Typ zakončení: Zápočet

Kurz lyžování II

letní - plní se v zimě

povinný

Cílem předmětu je osvojení a zdokonalení techniky a didaktiky sjíždění a zatáčení na lyžích a běhu na lyžích klasickou technikou a dále získání základních teoretických znalostí z oblasti lyžování.

Typ zakončení: Zápočet

Seminář k přípravě bakalářské práce (TV)

letní

povinný

Cílem je studentům představit základy metodologie výzkumu, které studentům umožní provádět potřebné procedury při tvorbě bakalářské práce.

Typ zakončení: Zápočet
3. ročník

Předmět

Semestr

Typ

Didaktika sportu

letní

povinný

Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou sportovního tréninku se zvláštním zřetelem na různé věkové a výkonnostní kategorie.

Typ zakončení: Zkouška

Sportovní a pohybové aktivity V (brus, gym)

zimní

povinný

Cílem oblasti s názvem „Kurz bruslení a ledního hokeje“ je teoretické osvojení si pravidel a metodiky základního bruslení, rychlobruslení, krasobruslení a ledního hokeje. Praktické zvládnutí dovednostního základu bruslení a bruslařských sportů, včetně metodiky, didaktiky a bezpečnosti při výuce.

Cílem „Kurzu gymnastiky“ je seznámit studenty s méně tradičními druhy gymnastiky (např. moderní gymnastika, aerobic, akrobatický rokenrol atd.), s tanečními druhy gymnastiky, gymnastickou přípravou pro různé druhy sportů a úpolovými sporty.

Typ zakončení: Zápočet

Zdravotní TV

zimní

povinný

Cílem předmětu je seznámit studenty s předmětem Zdravotní tělesná výchova a jeho zařením do školních a mimoškolních aktivit dětí na 1. st. ZŠ. Přestavení jednotlivých druhů oslabení se zvláštním zaměřením na pohybová oslabení.

Typ zakončení: Klasifikovaný zápočet

Regenerace a masáž

letní

pov. volit.

Různé druhy masáží jako jeden z prostředků regenerace.

Typ zakončení: Klasifikovaný zápočet

Sportovní lezení na umělé stěně

letní

pov. volit.

Předmět je zaměřen na specifiku sportovního lezení na umělé stěně, didaktiku nácviku lezení. Zvláštní důraz je kladen na pravidla bezpečnosti.

Typ zakončení: Klasifikovaný zápočet

Pohybová skladba

letní

pov. volit.

Teoretický vhled do problematiky pohybové skladby, tvorba pohybové skladby. Tvorba pohybové skladby.

Typ zakončení: Zápočet

Netradiční sportovní hry

letní

pov. volit.

Seznámení se s méně známými druhy sportovních her, kterých je možno využít ve školní i mimoškolní TV.

Typ zakončení: Zápočet

Aplikované pohybové aktivity

letní

pov. volit.

Předmět obsahuje základy aplikovaných pohybových aktivit a je zaměřen na uvedení do problematiky a seznámení se základními pojmy z oblasti aplikovaných pohybových aktivit.

Typ zakončení: Klasifikovaný zápočet

Kurz horské a vodní turistiky

letní

pov. volit.

Předmět je zaměřen na seznámení se základy techniky a taktiky jízdy na klidné i tekoucí vodě.

Typ zakončení: Klasifikovaný zápočet

Gymnastická příprava I

zimní

volitelný

Zvyšování úrovně pohybových schopností gymnastickými prostředky, zdokonalování držení těla a pohybových dovedností ve základní a sportovní gymnastice.

Typ zakončení: Zápočet

Gymnastická příprava II

letní

volitelný

Zvyšování úrovně pohybových schopností gymnastickými prostředky, zdokonalování pohybových dovedností ve sportovní gymnastice.

Typ zakončení: Zápočet

Plavecká příprava I

zimní

volitelný

Cílem předmětu je zvyšování plavecké kondice a odstraňování dříve fixovaných chyb u jednotlivých plaveckých způsobů.

Typ zakončení: Zápočet

Plavecká příprava II

letní

volitelný

Cílem předmětu je zvyšování plavecké kondice a odstraňování dříve fixovaných chyb u jednotlivých plaveckých způsobů.

Typ zakončení: Zápočet

Sportovní trénink

letní

volitelný

Seznámení se základy vedení a realizace tréninkového procesu.

Typ zakončení: Zápočet

Plavání - určeno pro všechny studenty UK

letní

volitelný

Regenerační a kondiční plavání pro všechny studenty UK

Typ zakončení: Zápočet

Příprava a odevzdání bakalářské práce (TV)

letní

povinný

Cílem semináře je připravit studenta pro samostatné a nezávislé zpracování dosud nezkoumaného tématu.

Typ zakončení: Zápočet

Přijímací řízení

Informace k organizaci a harmonogramu talentových zkoušek v roce 2024

Popis ověření a kritéria hodnocení

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

Přijímací zkouška je talentová. Testovány jsou dovednosti v následujících sportovních odvětvích: plavání, atletika, gymnastika, sportovní hry (basketbal a volejbal).

Za každé odvětví je možno získat maximálně 10 bodů, dosažené body se za jednotlivé části talentové zkoušky sčítají, celkově je možno dosáhnout max. 40 bodů.

V případě, že uchazeč získá ze dvou sportovních odvětví 0 bodů, celá talentová zkouška je hodnocena 0 body.

U uchazečů ke studiu oboru TV na PedF se předpokládají základní dovednosti v lyžování (ve sjezdovém i běžeckém lyžování) a jízdě na kole. Uchazeč, který je přijatý ke studiu TV, musí počítat s finančními náklady spojenými s povinností absolvovat výuku a povinné kurzy (např. sportovní vybavení, doprava, platba za kurz atd.)

 

PLAVÁNÍ (max. 10 bodů)

Uchazeči o studium musí zaplavat vzdálenost 100 m souvisle bez přerušení jedním ze tří libovolně zvolených plaveckých způsobů kraul, prsa, znak, který nesmí v průběhu plavání měnit. Kontakt se stěnami bazénu je povolen pouze při obrátce. Součástí 100m úseku je střemhlavý startovní skok (i v případě volby plaveckého způsobu znak). Pokud se uchazeč nedostaví na start, nedokončí trať nebo nesplní uvedené podmínky, nezíská žádný bod.

Dosažené časy jsou hodnoceny v rozsahu 0 – 10 bodů dle uvedené tabulky minimálních časových limitů.

Plavání – hodnocení:

 

Muži

Čas Bodové hodnocení
do 1:12,0 10
1:12,1 – 1:13,8 9
1:13,9 – 1:15,9 8
1:16,0 – 1:18,4 7
1:18,5 – 1:21,4 6
1:21,5 – 1:25,2 5
1:25,3 – 1:29,9 4
1:30,0 – 1:36,2 3
1:36,3 – 1:44,8 2
1:44,9 – 1:56,0 1
1:56,1 a více 0

 

Ženy

Čas Bodové hodnocení
do 1:21,0 10
1:21,1 – 1:23,0 9
1:23,1 – 1:25,3 8
1:25,4 – 1:28,0 7
1:28,1 – 1:31,3 6
1:31,4 – 1:35,2 5
1:35,3 – 1:40,1 4
1:40,2 – 1:46,4 3
1:46,5 – 1:54,6 2
1:54,7 – 2:05,0 1
2:05,1 a více 0

Obrátky se u jednotlivých plaveckých způsobů provádí dle platných Pravidel plavání

Pozn.:

– uchazeči musí mít plaveckou čepici

– provedení plaveckých způsobů, obrátek a startu je možno shlédnout na těchto odkazech:

 

ATLETIKA (max. 10 bodů)

Zkouška probíhá dle pravidel atletiky (s výjimkou šestiskoku).

 

100m

Muži [s] Ženy [s] Klasifikace
11,9 a méně 13,9 a méně 1
12,0 – 12,9 14,0 – 15,2 2
13,0 – 14,2 15,3 – 16,7 3
14,3 a více 16,8 a více 4

 

Šestiskok – počítá se lepší výkon ze dvou pokusů.

Muži [m] Ženy [m] Klasifikace
16,00 a více 13,00 a více 1
15,99 – 15,00 12,99 – 12,00 2
14,99 – 14,00 11,99 – 11,00 3
13,99 a méně 10,99 a méně 4

 

Míček (granát) 350 g

Muži [m] Ženy [m] Klasifikace
60 a více 40 a více 1
50 – 59 32 – 39 2
35 – 49 20 – 31 3
34 a méně 19 a méně 4

 

Běh 1500m / 800m

Muži 1500m [min] Ženy 800m [min] Klasifikace
4:50,0 a méně 2:45,0 a méně 1
4:50,1 – 5:15,0 2:45,1 – 3:00,0 2
5:15,1 – 6:00,0 3:00,1 – 3:35,0 3
6:00,1 a více 3:35,1 a více 4

 

Šestiskok – provedení

Z místa od odrazové čáry (čára je součástí překonávané vzdálenosti) násobené skoky střídnonož, nepřerušovaně, s cílem doskákat co nejdále. Poslední šestý skok je proveden s dopadem na jedno nebo obě chodidla. (Pozn. Jedná se vlastně o násobné odrazy s náponem nebo odpichy (nikoliv dálkové skoky známé z gymnastiky).

 

Šestiskok – měření

Od odrazové čáry k poslední stopě chodidla (chodidel) po šestém dopadu.

Celkové hodnocení atletiky součet klasifikací

Součet klasifikací 4-5 6-7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Počet bodů 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

K talentové přijímací zkoušce doporučujeme běžecké tretry!

 

GYMNASTIKA (max. 10 bodů)

Hodnocení je dle pravidel sportovní gymnastiky.

 

MUŽI

– Hrazda dosažná (po hlavu): výmyk – toč vzad – podmet (max. 4 body)

– Kůň nadél (110 cm): roznožka (max. 2 body)

– Akrobacie: stoj spatný – připažit – z rozběhu a přemetového poskoku přemet stranou s půlobratem (rondát) – kotoul vzad – kotoul vzad do zášvihu – stoj spatný – připažit – výkrokem pravé/levé stoj na rukou a kotoul – stoj spatný – připažit. (max. 4 body)

 

ŽENY

– Hrazda dosažná (po hlavu): výmyk – toč vzad – podmet (max. 4 body)

– Kůň našíř (110 cm): skrčka (max. 2 body)

– Akrobacie: stoj spatný – připažit – z rozběhu a přemetového poskoku přemet stranou s půlobratem (rondát) – kotoul vzad – kotoul vzad do vzporu stojmo – stoj spatný – připažit – výkrokem pravé/levé stoj na rukou a kotoul – stoj spatný – připažit. (max. 4 body)

Uchazeči musí předvést všechny uvedené prvky.

Celkové hodnocení gymnastiky je součet bodů ze všech disciplín.

 

SPORTOVNÍ HRY (max. 10 bodů)

Basketbal Test správného technického provedení, úspěšnosti střelby vrchem (nad hlavou) a dodržení pravidel: driblink zprava pravou rukou ke koši ze vzdálenosti 8 m pod úhlem 45°, dvojtakt zakončený střelbou (1. pokus), driblink doleva od koše, obrat, zleva driblink levou rukou ke koši, dvojtakt zakončený střelbou (2. pokus), driblink doprava od koše, obrat a znovu vše 2x opakovat, tj.: 6 pokusů bez přerušení za dobu 40 s.

 

Basketbal hodnocení:

Úspěšné dvojtakty Body
6 5
5 5
4 4
3 3

Absolvent

Profil absolventa studijního programu

Odborné znalosti

Absolvent bakalářského programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání:

  • Disponuje didaktickými znalostmi z příslušných sportovních odvětví, včetně specifik věkových, výkonnostních atd.
  • Zná aktuální trendy, metody a formy sportovních aktivit.
  • Má základní teoretické znalosti z aplikovaných pohybových aktivit.
  • Vnímá a propaguje tělesnou výchovu a sport jako jednu ze základních složek zdravého životního způsobu.

Odborné dovednosti a obecné způsobilosti

Absolvent bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání:

  • Je schopen využít svých osvojených znalostí ke koncipování a vedení sportovních aktivit vzhledem ke konkrétním podmínkám.
  • Sleduje trendy v oblasti sportu, dokáže je na základě znalostí odborně zpracovat.
  • Umí správně didakticky řídit různé formy sportovních aktivit pro různé věkové a výkonnostní kategorie.
  • Je schopen prakticky předvést pohybové dovednosti a poskytnout dopomoc a záchranu.
  • Dokáže vést svěřence ke zdravotně orientované zdatnosti a zdravému životnímu stylu.
  • Má dobré předpoklady pro celoživotní vzdělávání v oboru.

Vzor talentových zkoušek:

PLAVÁNÍ 

Obsah stránky